اکسسوری مردانه

نمایش 1 تا 12 از 1348 مورد

خرید اینترنتی اکسسوری مردانه

لوازم جانبی و یا اکسسوری مردانه به همان اندازه که عالی هستند اما استفاده نادرست از آنها میتواند به راحتی در استایل و تیپ آقایان تاثیر منفی بگذارد.فروش اینترنتی انواع اکسسوری مردانه از جمله ، کراوات مردانه ، پاپیون مردانه ، شال گردن مردانه ، عطر مردانه ، ساعت مردانه با قیمت مناسب در فروشگاه آنلاین شیک پوش.شما نیز میتوانید برای خرید اینترنتی لوازم جانبی مردانه و یا انواع اکسسوری مردانه از محصولاتی که ما در این قسمت از سایت شیک پوش گرداوری کرده ایم دیدن کنید.

بیشترکمتر نشان دادن

تنظیمات

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید.

ورود
Load Time 1796 ms
Querying Time 663 ms
Queries 856
Memory Peak Usage 24.5 Mb
Included Files 1000 files - 14.91 Mb
PrestaShop Cache - Mb
Global vars 0.24 Mb
PrestaShop Version 8.1.2
PHP Version 8.1.27
MySQL Version 10.6.16-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1-log
Memory Limit 2048M
Max Execution Time 1800s
Smarty Cache enabled
Smarty Compilation auto
  Time Cumulated Time Memory Usage Memory Peak Usage
config 180.404 ms 180.404 ms 6.12 Mb 7.0 Mb
__construct 0.604 ms 181.008 ms - Mb 7.1 Mb
init 103.718 ms 284.726 ms 1.08 Mb 7.2 Mb
checkAccess 0.001 ms 284.727 ms - Mb 7.2 Mb
setMedia 12.565 ms 297.292 ms 0.14 Mb 8.3 Mb
postProcess 0.001 ms 297.293 ms - Mb 8.3 Mb
initHeader 0.002 ms 297.295 ms - Mb 8.3 Mb
initContent 1110 ms 1408 ms 9.32 Mb 16.7 Mb
initFooter 0.003 ms 1408 ms - Mb 16.7 Mb
display 387.884 ms 1796 ms 7.15 Mb 24.5 Mb
Hook Time Memory Usage
ActionStAssemble 108.161 ms 1.97 Mb
DisplaySideBar 79.501 ms 0.22 Mb
DisplayHeader 51.503 ms 0.65 Mb
DisplayMobileBarLeft 43.027 ms 0.25 Mb
DisplayCategoryHeader 41.769 ms 0.60 Mb
DisplayBreadcrumb 20.858 ms 0.14 Mb
DisplayBeforeBodyClosingTag 17.391 ms 0.54 Mb
displayLeftColumn 16.119 ms 1.26 Mb
DisplayRightBar 9.777 ms 0.14 Mb
DisplayFullWidthCategoryFooter 8.800 ms 0.30 Mb
displayMobileNav 7.299 ms 0.03 Mb
displayTop 6.942 ms 0.13 Mb
ActionFrontControllerSetMedia 4.683 ms 0.02 Mb
DisplayMobileBar 3.923 ms 0.04 Mb
Header 3.054 ms 0.01 Mb
displayBeforeBodyClosingTag 1.953 ms 0.02 Mb
displayBanner 1.724 ms 0.07 Mb
DisplayFooterAfter 1.444 ms 0.02 Mb
displayFullWidthTop 1.425 ms 0.05 Mb
DisplayFooter 1.395 ms 0.02 Mb
DisplayMobileNav 1.382 ms 0.01 Mb
DisplayTop 1.286 ms 0.07 Mb
displayFullWidthBottom 1.018 ms 0.04 Mb
ActionDispatcherBefore 0.999 ms 0.01 Mb
DisplayLeftColumn 0.972 ms 0.01 Mb
DisplayWrapperTop 0.668 ms 0.03 Mb
DisplayMobileBarCenter 0.632 ms - Mb
DisplayMobileBarBottom 0.619 ms - Mb
ModuleRoutes 0.471 ms 0.08 Mb
ActionProductSearchAfter 0.461 ms 0.01 Mb
ActionObjectAddBefore 0.219 ms 0.02 Mb
ActionOutputHTMLBefore 0.177 ms - Mb
OverrideMinimalPurchasePrice 0.065 ms - Mb
ActionDispatcher 0.031 ms - Mb
displayFooterBefore 0.028 ms - Mb
DisplayFullWidthBottom 0.008 ms - Mb
OverrideLayoutTemplate 0.008 ms - Mb
FilterProductSearch 0.004 ms - Mb
38 hook(s) 439.797 ms 6.78 Mb
Module Time Memory Usage
stblog 7.795 ms - Mb
fsadvancedurl 5.154 ms 0.09 Mb
psy_paymenthelper 114.180 ms 2.13 Mb
ranginesmspresta 40.995 ms 0.07 Mb
ps_mbo 16.479 ms 0.12 Mb
ps_emailalerts 2.665 ms 0.09 Mb
pssitemap 4.424 ms 0.02 Mb
supertinymcepro 4.156 ms 0.03 Mb
stthemeeditor 27.789 ms 0.42 Mb
ps_googleanalytics 10.055 ms 0.35 Mb
stcustomersignin 8.242 ms 0.18 Mb
stmultilink 4.161 ms 0.03 Mb
stshoppingcart 13.849 ms 0.11 Mb
stswiper 74.442 ms 0.30 Mb
steasycontent 44.354 ms 0.48 Mb
stfeaturedslider 2.986 ms 0.02 Mb
stfeaturedcategories 2.312 ms 0.02 Mb
sthomenew 2.663 ms 0.03 Mb
stbanner 62.095 ms 0.28 Mb
stspecialslider 2.744 ms 0.02 Mb
stblogrecentarticles 2.056 ms 0.02 Mb
stbestsellers 2.595 ms 0.02 Mb
stblogrelatedarticles 2.060 ms 0.02 Mb
stcountdown 2.602 ms 0.02 Mb
sthoverimage 5.034 ms 0.05 Mb
stinstagram 20.246 ms 0.09 Mb
stlovedproduct 70.768 ms 0.06 Mb
stcompare 12.179 ms 0.05 Mb
stnotification 9.716 ms 0.12 Mb
stpagebanner 23.189 ms 0.16 Mb
stproductcategoriesslider 14.769 ms 0.06 Mb
strelatedproducts 2.517 ms 0.02 Mb
stsidebar 134.053 ms 0.55 Mb
ststickers 113.490 ms 1.75 Mb
stvideo 10.440 ms 0.03 Mb
stviewedproducts 9.493 ms 0.03 Mb
stblogeditor 1.925 ms 0.03 Mb
stblogfeaturedarticles 1.825 ms 0.02 Mb
stmegamenu 7.637 ms 0.18 Mb
stbrandsslider 2.287 ms 0.02 Mb
stowlcarousel 89.621 ms 0.20 Mb
spinwheel 3.636 ms - Mb
crisp 2.916 ms 0.02 Mb
stblogcomments 1.271 ms 0.01 Mb
stsearchbar 61.207 ms 0.06 Mb
psy_managerhelper 5.711 ms 0.46 Mb
referralbyphone 4.799 ms 0.10 Mb
ps_categorytree 17.398 ms 1.27 Mb
statsdata 7.759 ms 0.21 Mb
49 module(s) 1095 ms 10.32 Mb

Stopwatch SQL - 856 queries

# Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
157
SELECT SQL_NO_CACHE p.*, product_shop.*, stock.out_of_stock, IFNULL(stock.quantity, 0) AS quantity, IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute, 0) AS id_product_attribute,
product_attribute_shop.minimal_quantity AS product_attribute_minimal_quantity, pl.`description`, pl.`description_short`, pl.`available_now`,
pl.`available_later`, pl.`link_rewrite`, pl.`meta_description`, pl.`meta_keywords`, pl.`meta_title`, pl.`name`, image_shop.`id_image` id_image,
il.`legend` as legend, m.`name` AS manufacturer_name, cl.`name` AS category_default,
DATEDIFF(product_shop.`date_add`, DATE_SUB("2024-02-28 00:00:00",
INTERVAL 20 DAY)) > 0 AS new, product_shop.price AS orderprice
FROM `ps_category_product` cp
LEFT JOIN `ps_product` p
ON p.`id_product` = cp.`id_product`
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1) LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` product_attribute_shop
ON (p.`id_product` = product_attribute_shop.`id_product` AND product_attribute_shop.`default_on` = 1 AND product_attribute_shop.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_stock_available stock
ON (stock.id_product = `p`.id_product AND stock.id_product_attribute = 0 AND stock.id_shop = 1 AND stock.id_shop_group = 0 )
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (product_shop.`id_category_default` = cl.`id_category`
AND cl.`id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 )
LEFT JOIN `ps_product_lang` pl
ON (p.`id_product` = pl.`id_product`
AND pl.`id_lang` = 1 AND pl.id_shop = 1 )
LEFT JOIN `ps_image_shop` image_shop
ON (image_shop.`id_product` = p.`id_product` AND image_shop.cover=1 AND image_shop.id_shop=1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il
ON (image_shop.`id_image` = il.`id_image`
AND il.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_manufacturer` m
ON m.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`
WHERE product_shop.`id_shop` = 1
AND cp.`id_category` = 378 AND product_shop.`active` = 1 AND product_shop.`visibility` IN ("both", "catalog") ORDER BY p.`date_add` DESC
LIMIT 0,12
107.149 ms 1348 Yes /classes/Category.php:1059
3
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop` a
WHERE (a.`id_shop` = 1) LIMIT 1
50.994 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
132
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a0
LEFT JOIN `ps_category_lang` `a1` ON (a0.`id_category` = a1.`id_category`)
WHERE (a0.`nleft` < 222) AND (a0.`nright` > 253) AND (a1.`id_lang` = 1) AND (a1.`id_shop` = 1)
ORDER BY a0.`nleft` asc
49.588 ms 22 Yes /classes/PrestaShopCollection.php:383
293
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 500121
ORDER BY f.position ASC
49.039 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
422
SELECT SQL_NO_CACHE c.`nleft`, c.`nright` FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`id_category` = 2 LIMIT 1
48.233 ms 1 /classes/Category.php:1582
660
SELECT SQL_NO_CACHE snl.*, snll.*
FROM `ps_st_sidebar` snl
INNER JOIN ps_st_sidebar_shop st_sidebar_shop
ON (st_sidebar_shop.id_st_sidebar = snl.id_st_sidebar AND st_sidebar_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_sidebar_lang` snll ON (snl.`id_st_sidebar` = snll.`id_st_sidebar`)
WHERE snll.`id_lang` = 1 AND snl.`active`=1 
ORDER BY snl.`location`, snl.`position`
39.810 ms 7 Yes /modules/stsidebar/classes/StSidebarClass.php:116
812
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 500114
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
39.755 ms 4 Yes Yes /classes/Product.php:2734
49
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` a
LEFT JOIN `ps_currency_lang` `b` ON a.`id_currency` = b.`id_currency` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_currency` = 2) LIMIT 1
39.475 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
391
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(cp.`id_product`) AS total
FROM `ps_product` p
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_product` cp ON p.`id_product` = cp.`id_product`
WHERE cp.`id_category` = 378 AND product_shop.`visibility` IN ("both", "catalog") AND product_shop.`active` = 1 LIMIT 1
7.777 ms 1348 /classes/Category.php:988
2
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `ps_configuration` c
LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
4.119 ms 3108 /classes/Configuration.php:180
15
SELECT SQL_NO_CACHE `name`, `alias` FROM `ps_hook_alias`
3.993 ms 88 /classes/Hook.php:287
170
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name`
FROM `ps_hook`
UNION
SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name
FROM `ps_hook_alias` ha
INNER JOIN `ps_hook` h ON ha.name = h.name
3.189 ms 0 /classes/Hook.php:1292
171
SELECT SQL_NO_CACHE h.id_hook, h.name as h_name, title, description, h.position, hm.position as hm_position, m.id_module, m.name, m.active
FROM `ps_hook_module` hm
STRAIGHT_JOIN `ps_hook` h ON (h.id_hook = hm.id_hook AND hm.id_shop = 1)
STRAIGHT_JOIN `ps_module` as m ON (m.id_module = hm.id_module)
ORDER BY hm.position
3.022 ms 880 /classes/Hook.php:456
6
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country` a
LEFT JOIN `ps_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 111) LIMIT 1
2.172 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
14
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_hook_module` `hm` ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` `h` ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `ps_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "paymentOptions") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.id_shop = 1 AND mg.`id_group` IN (1))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
1.697 ms 273 Yes Yes /classes/Hook.php:1233
198
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 500145
ORDER BY f.position ASC
1.262 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
148
SELECT SQL_NO_CACHE * 
from information_schema.TABLES 
where TABLE_SCHEMA='shikpous_p8' and TABLE_NAME like '%st_instagram_bind'
1.179 ms 0 /modules/stinstagram/stinstagram.php:3293
67
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.`id_lang`, cl.`name`, cl.`description`, cl.`additional_description`, cl.`link_rewrite`, cl.`meta_title`, cl.`meta_keywords`, cl.`meta_description`
FROM `ps_category` c
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 )
LEFT JOIN `ps_category_group` cg ON (cg.`id_category` = c.`id_category`)
WHERE `id_parent` = 378
AND `active` = 1
AND cg.`id_group` =1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY `level_depth` ASC, category_shop.`position` ASC
1.173 ms 11 Yes Yes /classes/Category.php:921
682
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_parent, c.id_category, cl.name, cl.description, cl.link_rewrite
FROM `ps_category` c
INNER JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.`id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN `ps_category_shop` cs ON (cs.`id_category` = c.`id_category` AND cs.`id_shop` = 1)
WHERE (c.`active` = 1 OR c.`id_category` = 2)
AND c.`id_category` != 1
AND `level_depth` <= 7
AND nleft >= 222 AND nright <= 253
AND c.id_category IN (
SELECT id_category
FROM `ps_category_group`
WHERE `id_group` IN (1)
)
ORDER BY `level_depth` ASC, cs.`position` ASC
1.144 ms 147 Yes /modules/ps_categorytree/ps_categorytree.php:166
813
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16399057,16399058,16399059,16399060)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
1.101 ms 8 /classes/Product.php:2752
240
SELECT SQL_NO_CACHE name FROM ps_category_lang WHERE id_shop = 1 AND id_lang = 1 AND id_category = 2 LIMIT 1
1.040 ms 1 /classes/Product.php:5639
834
INSERT INTO `ps_guest` (`id_operating_system`, `id_web_browser`, `id_customer`, `javascript`, `screen_resolution_x`, `screen_resolution_y`, `screen_color`, `sun_java`, `adobe_flash`, `adobe_director`, `apple_quicktime`, `real_player`, `windows_media`, `accept_language`, `mobile_theme`) VALUES ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'en', '0')
1.029 ms 1 /classes/ObjectModel.php:622
392
SELECT SQL_NO_CACHE p.*,
ps.*,
pl.*,
sa.out_of_stock,
IFNULL(sa.quantity, 0) as quantity,
(DATEDIFF(
p.`date_add`,
DATE_SUB(
'2024-02-28 00:00:00',
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0) as new
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl
ON pl.id_product = p.id_product
AND pl.id_shop = 1
AND pl.id_lang = 1
LEFT JOIN ps_stock_available sa  ON sa.id_product = p.id_product
AND sa.id_product_attribute = 0
AND sa.id_shop = 1 LEFT JOIN ps_product_shop ps
ON ps.id_product = p.id_product
AND ps.id_shop = 1
WHERE p.id_product IN (500290,500145,500144,500124,500122,500123,500121,500120,500117,500116,500115,500114)
0.992 ms 12 /classes/ProductAssembler.php:95
832
SELECT SQL_NO_CACHE snl.*, snll.*
FROM `ps_st_sidebar` snl
INNER JOIN ps_st_sidebar_shop st_sidebar_shop
ON (st_sidebar_shop.id_st_sidebar = snl.id_st_sidebar AND st_sidebar_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_sidebar_lang` snll ON (snl.`id_st_sidebar` = snll.`id_st_sidebar`)
WHERE snll.`id_lang` = 1 AND snl.`active`=1 
ORDER BY snl.`location`, snl.`position`
0.992 ms 7 Yes /modules/stsidebar/classes/StSidebarClass.php:116
855
SELECT SQL_NO_CACHE snl.*, snll.*
FROM `ps_st_notification` snl
INNER JOIN ps_st_notification_shop st_notification_shop
ON (st_notification_shop.id_st_notification = snl.id_st_notification AND st_notification_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_notification_lang` snll ON (snl.`id_st_notification` = snll.`id_st_notification`)
WHERE snl.`active`=1 AND snll.`id_lang` = 1 
ORDER BY snl.`position`
0.965 ms 1 Yes /modules/stnotification/classes/StNotificationClass.php:213
841
SELECT SQL_NO_CACHE cp.`id_category`, cp.`id_product`, cl.`name` FROM `ps_category_product` cp
LEFT JOIN `ps_category` c ON (c.id_category = cp.id_category)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (cp.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE cp.`id_product` IN (500290,500145,500144,500124,500122,500123,500121,500120,500117,500116,500115,500114) AND cl.`id_lang` = 1
ORDER BY c.`level_depth` DESC
0.849 ms 48 Yes /modules/ps_googleanalytics/classes/Wrapper/ProductWrapper.php:109
216
SELECT SQL_NO_CACHE pa.`available_date` FROM `ps_product` p LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa ON (pa.`id_product` = p.`id_product`) INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1) INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1) WHERE p.`id_product` = 500144 AND pa.`id_product` = 500144 AND pa.`id_product_attribute` = 16399384 LIMIT 1
0.828 ms 0 /classes/Product.php:1209
232
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500124 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500124 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.802 ms 0 /classes/Cart.php:1410
175
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500290 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500290 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.789 ms 0 /classes/Cart.php:1410
239
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`id_image`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
WHERE i.`id_product` = 500122
AND image_shop.`cover` = 1 LIMIT 1
0.753 ms 2 /classes/Product.php:3570
13
SELECT SQL_NO_CACHE lower(name) as name
FROM `ps_hook` h
WHERE (h.active = 1)
0.711 ms 1018 /classes/Hook.php:1332
196
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399383
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500145 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399383
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500145 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.711 ms 0 /classes/Cart.php:1410
30
SELECT SQL_NO_CACHE cl.`id_category` FROM `ps_category_lang` cl LEFT JOIN `ps_category` c ON cl.id_category = c.id_category LEFT JOIN `ps_category_shop` cs ON cl.id_shop = cs.id_shop AND cs.id_category = c.id_category WHERE cl.`id_shop` = '1' AND cs.`id_shop` IS NOT NULL AND cl.`link_rewrite` = 'acc-men' AND cl.`id_lang` = '1' LIMIT 2
0.704 ms 1 /modules/fsadvancedurl/fsadvancedurl.php:3619
676
SELECT SQL_NO_CACHE sms.*, smsl.*
,IF(image_multi_lang<>"" && !ISNULL(image_multi_lang), image_multi_lang, image_lang_default) AS image_multi_lang
FROM `ps_st_page_banner` sms
LEFT JOIN `ps_st_page_banner_lang` smsl ON (sms.`id_st_page_banner` = smsl.`id_st_page_banner`)
INNER JOIN ps_st_page_banner_shop st_page_banner_shop
ON (st_page_banner_shop.id_st_page_banner = sms.id_st_page_banner AND st_page_banner_shop.id_shop = 1)
WHERE smsl.`id_lang` = 1 AND sms.`active`=1 AND sms.`item_k`=1 AND (sms.`show_subcate` = 0 AND sms.`item_v`="378" OR sms.`show_subcate` = 1 AND sms.`item_v` IN(378,498,2)) ORDER BY sms.`position`
LIMIT 1
0.682 ms 1 Yes /modules/stpagebanner/classes/StPageBannerClass.php:197
36
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.681 ms 158 /classes/module/Module.php:345
19
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.665 ms 158 /classes/module/Module.php:345
818
SELECT SQL_NO_CACHE sec.*, secl.*, st_easy_content_shop.`id_shop`
FROM `ps_st_easy_content` sec
INNER JOIN ps_st_easy_content_shop st_easy_content_shop
ON (st_easy_content_shop.id_st_easy_content = sec.id_st_easy_content AND st_easy_content_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_easy_content_lang` secl ON (sec.`id_st_easy_content` = secl.`id_st_easy_content`)
WHERE secl.`id_lang` = 1 AND sec.`active`=1 AND sec.`type`=25 AND (sec.id_category = 0 AND sec.id_manufacturer = 0 OR (sec.id_category > 0 AND sec.id_category = 378))
ORDER BY sec.`position` LIMIT 0, 50
0.653 ms 1 Yes /modules/steasycontent/classes/StEasyContentClass.php:350
218
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_attribute`, a.`id_attribute_group`, al.`name`, agl.`name` as `group`,
pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`isbn`, pa.`upc`, pa.`mpn`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al
ON (al.`id_attribute` = a.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (pac.`id_attribute` = a.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pa.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (pal.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute` AND pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl
ON (a.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pa.`id_product` = 500144
AND pac.`id_product_attribute` = 16399384
AND agl.`id_lang` = 1
0.646 ms 0 /classes/Product.php:7506
320
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 500117) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.644 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
838
INSERT INTO `ps_connections` (`id_guest`, `id_page`, `ip_address`, `http_referer`, `id_shop`, `id_shop_group`, `date_add`) VALUES ('793195', '18', '751324508', '', '1', '1', '2024-02-28 12:47:25')
0.635 ms 1 /classes/ObjectModel.php:622
226
SELECT SQL_NO_CACHE product_attribute_shop.`price`
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product_attribute` = 16399099 LIMIT 1
0.629 ms 0 /classes/Combination.php:565
839
INSERT INTO `ps_connections_source` (`id_connections`, `http_referer`, `request_uri`, `keywords`, `date_add`) VALUES ('447593', '', 'shikpoush.com/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C/acc-men', '', '2024-02-28 12:47:25')
0.616 ms 1 /classes/ObjectModel.php:622
16
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name` FROM `ps_hook`
0.616 ms 1018 /classes/Hook.php:1292
677
SELECT SQL_NO_CACHE sms.*, smsl.*
,IF(image_multi_lang<>"" && !ISNULL(image_multi_lang), image_multi_lang, image_lang_default) AS image_multi_lang
FROM `ps_st_page_banner` sms
LEFT JOIN `ps_st_page_banner_lang` smsl ON (sms.`id_st_page_banner` = smsl.`id_st_page_banner`)
INNER JOIN ps_st_page_banner_shop st_page_banner_shop
ON (st_page_banner_shop.id_st_page_banner = sms.id_st_page_banner AND st_page_banner_shop.id_shop = 1)
WHERE smsl.`id_lang` = 1 AND sms.`active`=1 AND sms.`item_k`=11 AND sms.`item_v`="1" ORDER BY sms.`position`
LIMIT 1
0.613 ms 1 Yes /modules/stpagebanner/classes/StPageBannerClass.php:197
659
SELECT SQL_NO_CACHE snl.*, snll.*
FROM `ps_st_notification` snl
INNER JOIN ps_st_notification_shop st_notification_shop
ON (st_notification_shop.id_st_notification = snl.id_st_notification AND st_notification_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_notification_lang` snll ON (snl.`id_st_notification` = snll.`id_st_notification`)
WHERE snl.`active`=1 AND snll.`id_lang` = 1 
ORDER BY snl.`position`
0.611 ms 1 Yes /modules/stnotification/classes/StNotificationClass.php:213
112
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.595 ms 158 /classes/module/Module.php:345
300
SELECT SQL_NO_CACHE product_attribute_shop.id_product_attribute
FROM ps_product_attribute pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.id_product = 500120 LIMIT 1
0.581 ms 4 /classes/Product.php:1132
303
SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM `ps_specific_price` WHERE id_product = 500120 LIMIT 1
0.573 ms 1 /classes/SpecificPrice.php:435
807
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16399061,16399062,16399063,16399064)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.569 ms 8 /classes/Product.php:2752
312
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 500120
ORDER BY f.position ASC
0.567 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
151
SELECT SQL_NO_CACHE s.*, sl.*
,IF(image_multi_lang<>"" && !ISNULL(image_multi_lang), image_multi_lang, image_lang_default) AS image_multi_lang
FROM `ps_st_sticker` s
LEFT JOIN `ps_st_sticker_lang` sl ON (s.`id_st_sticker` = sl.`id_st_sticker` AND sl.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_st_sticker_shop` ss ON (s.`id_st_sticker` = ss.`id_st_sticker`)
WHERE ss.`id_shop` = 1 AND s.`active`=1 AND s.`type` IN (1,2,3,4,5,6,7)
ORDER BY s.`position` ASC, s.`id_st_sticker`
0.559 ms 6 Yes /modules/ststickers/classes/StStickersClass.php:165
294
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_attribute`, a.`id_attribute_group`, al.`name`, agl.`name` as `group`,
pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`isbn`, pa.`upc`, pa.`mpn`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al
ON (al.`id_attribute` = a.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (pac.`id_attribute` = a.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pa.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (pal.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute` AND pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl
ON (a.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pa.`id_product` = 500121
AND pac.`id_product_attribute` = 16399075
AND agl.`id_lang` = 1
0.553 ms 0 /classes/Product.php:7506
545
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 193 AND c.`nright` >= 254 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.547 ms 21 Yes /classes/Category.php:1597
27
SELECT SQL_NO_CACHE m.page, ml.url_rewrite, ml.id_lang
FROM `ps_meta` m
LEFT JOIN `ps_meta_lang` ml ON (m.id_meta = ml.id_meta AND ml.id_shop = 1 )
ORDER BY LENGTH(ml.url_rewrite) DESC
0.544 ms 67 Yes /classes/Dispatcher.php:655
231
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 500124) AND (id_product_attribute = 0) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.537 ms 1 /classes/stock/StockAvailable.php:453
384
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500114 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500114 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.524 ms 0 /classes/Cart.php:1410
365
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500115 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500115 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.522 ms 0 /classes/Cart.php:1410
177
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16409647
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500290 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16409647
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500290 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.513 ms 0 /classes/Cart.php:1410
144
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT c.id_currency) FROM `ps_currency` c
LEFT JOIN ps_currency_shop cs ON (cs.id_currency = c.id_currency AND cs.id_shop = 1)
WHERE c.`active` = 1 AND c.`deleted` = 0 LIMIT 1
0.505 ms 2 /classes/Currency.php:1136
194
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500145 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500145 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.505 ms 0 /classes/Cart.php:1410
270
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500123 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500123 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.499 ms 0 /classes/Cart.php:1410
289
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500121 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500121 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.498 ms 0 /classes/Cart.php:1410
213
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500144 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500144 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.497 ms 0 /classes/Cart.php:1410
179
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 500290
ORDER BY f.position ASC
0.487 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
833
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_cart_rule` cr
LEFT JOIN `ps_cart_rule_lang` crl ON (cr.`id_cart_rule` = crl.`id_cart_rule` AND crl.`id_lang` = 1) WHERE ((cr.`id_customer` = 0 OR (cr.`id_customer` = 0 AND (cr.`highlight` = 1 OR cr.`code` = "")))) AND NOW() BETWEEN cr.date_from AND cr.date_to
AND cr.`active` = 1
AND cr.`quantity` > 0 AND highlight = 1 AND code NOT LIKE "BO_ORDER_%"
0.483 ms 1 /classes/CartRule.php:418
253
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399078
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500122 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399078
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500122 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.481 ms 0 /classes/Cart.php:1410
204
SELECT SQL_NO_CACHE product_attribute_shop.id_product_attribute
FROM ps_product_attribute pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE product_attribute_shop.default_on = 1 AND pa.id_product = 500144 LIMIT 1
0.479 ms 1 /classes/Product.php:1121
628
SELECT SQL_NO_CACHE pai.`id_image`, pai.`id_product_attribute`, il.`legend`
FROM `ps_product_attribute_image` pai
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (il.`id_image` = pai.`id_image`)
LEFT JOIN `ps_image` i ON (i.`id_image` = pai.`id_image`)
WHERE pai.`id_product_attribute` IN (16399385) AND il.`id_lang` = 1 ORDER by i.`position`
0.477 ms 5 Yes /classes/Product.php:2921
423
SELECT SQL_NO_CACHE c.`nleft`, c.`nright` FROM `ps_category` c
WHERE c.`id_category` = 2 LIMIT 1
0.476 ms 1 /classes/Category.php:1588
308
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500120 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500120 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.475 ms 0 /classes/Cart.php:1410
41
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 378) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.471 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
225
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 500124) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.469 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
831
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_cart_rule` cr
LEFT JOIN `ps_cart_rule_lang` crl ON (cr.`id_cart_rule` = crl.`id_cart_rule` AND crl.`id_lang` = 1) WHERE ((cr.`id_customer` = 0 OR (cr.`id_customer` = 0 AND (cr.`highlight` = 1 OR cr.`code` = "")))) AND NOW() BETWEEN cr.date_from AND cr.date_to
AND cr.`active` = 1
AND cr.`quantity` > 0 AND highlight = 1 AND code NOT LIKE "BO_ORDER_%"
0.469 ms 1 /classes/CartRule.php:418
215
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399384
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500144 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399384
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500144 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.462 ms 0 /classes/Cart.php:1410
251
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500122 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500122 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.462 ms 0 /classes/Cart.php:1410
234
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399099
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500124 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399099
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500124 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.460 ms 0 /classes/Cart.php:1410
291
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399075
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500121 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399075
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500121 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.459 ms 0 /classes/Cart.php:1410
367
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399035
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500115 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399035
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500115 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.459 ms 0 /classes/Cart.php:1410
272
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399077
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500123 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399077
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500123 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.458 ms 0 /classes/Cart.php:1410
634
SELECT SQL_NO_CACHE pai.`id_image`, pai.`id_product_attribute`, il.`legend`
FROM `ps_product_attribute_image` pai
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (il.`id_image` = pai.`id_image`)
LEFT JOIN `ps_image` i ON (i.`id_image` = pai.`id_image`)
WHERE pai.`id_product_attribute` IN (16399091, 16399092, 16399093, 16399094) AND il.`id_lang` = 1 ORDER by i.`position`
0.458 ms 8 Yes /classes/Product.php:2921
816
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 500114) AND (id_product_attribute = 16399059) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.457 ms 1 /classes/stock/StockAvailable.php:453
829
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "steasycontent" LIMIT 1
0.457 ms 1 /classes/module/Module.php:2636
233
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 500124) AND (id_product_attribute = 16399099) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.450 ms 1 /classes/stock/StockAvailable.php:453
386
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399036
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500114 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16399036
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500114 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.447 ms 0 /classes/Cart.php:1410
327
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500117 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500117 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.446 ms 0 /classes/Cart.php:1410
652
SELECT SQL_NO_CACHE pai.`id_image`, pai.`id_product_attribute`, il.`legend`
FROM `ps_product_attribute_image` pai
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (il.`id_image` = pai.`id_image`)
LEFT JOIN `ps_image` i ON (i.`id_image` = pai.`id_image`)
WHERE pai.`id_product_attribute` IN (16399061, 16399062, 16399063, 16399064) AND il.`id_lang` = 1 ORDER by i.`position`
0.445 ms 8 Yes /classes/Product.php:2921
40
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module` as `active`, ms.`id_module` as `shop_active`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms ON m.`id_module` = ms.`id_module`
WHERE `name` = "ps_mbo" LIMIT 1
0.444 ms 1 /modules/ps_mbo/ps_mbo.php:346
244
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 500122) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.443 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
190
SELECT SQL_NO_CACHE product_shop.`price`, product_shop.`ecotax`,
IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,0) id_product_attribute, product_attribute_shop.`price` AS attribute_price, product_attribute_shop.default_on, product_attribute_shop.`ecotax` AS attribute_ecotax
FROM `ps_product` p
INNER JOIN `ps_product_shop` `product_shop` ON (product_shop.id_product=p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `product_attribute_shop` ON (product_attribute_shop.id_product = p.id_product AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE (p.`id_product` = 500145)
0.442 ms 2 /classes/Product.php:3857
311
SELECT SQL_NO_CACHE pa.`available_date` FROM `ps_product` p LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa ON (pa.`id_product` = p.`id_product`) INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1) INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1) WHERE p.`id_product` = 500120 AND pa.`id_product` = 500120 AND pa.`id_product_attribute` = 16399073 LIMIT 1
0.442 ms 0 /classes/Product.php:1209
237
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_attribute`, a.`id_attribute_group`, al.`name`, agl.`name` as `group`,
pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`isbn`, pa.`upc`, pa.`mpn`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al
ON (al.`id_attribute` = a.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (pac.`id_attribute` = a.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pa.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (pal.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute` AND pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl
ON (a.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pa.`id_product` = 500124
AND pac.`id_product_attribute` = 16399099
AND agl.`id_lang` = 1
0.441 ms 0 /classes/Product.php:7506
37
SELECT SQL_NO_CACHE `active`
FROM `ps_module`
WHERE `name` = "ps_mbo" LIMIT 1
0.436 ms 1 /modules/ps_mbo/ps_mbo.php:337
39
SELECT SQL_NO_CACHE `active`
FROM `ps_module`
WHERE `name` = "ps_mbo" LIMIT 1
0.436 ms 1 /modules/ps_mbo/ps_mbo.php:337
255
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 500122
ORDER BY f.position ASC
0.435 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
823
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_st_easy_content_element`
WHERE `id_st_easy_content_column`=23 AND `active`=1 
ORDER BY `position` ASC
0.434 ms 5 Yes /modules/steasycontent/classes/StEasyContentElementClass.php:64
201
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`id_image`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
WHERE i.`id_product` = 500144
AND image_shop.`cover` = 1 LIMIT 1
0.434 ms 5 /classes/Product.php:3570
164
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 500290) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.430 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
388
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 500114
ORDER BY f.position ASC
0.428 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
830
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 89 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.428 ms 1 /classes/module/Module.php:2109
827
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_st_easy_content_setting`
WHERE id_st_easy_content_setting = 39
AND setting_type = 2
0.423 ms 12 /modules/steasycontent/classes/StEasyContentSettingClass.php:76
192
SELECT SQL_NO_CACHE `reduction`
FROM `ps_product_group_reduction_cache`
WHERE `id_product` = 500145 AND `id_group` = 1 LIMIT 1
0.419 ms 0 /classes/GroupReduction.php:156
369
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 500115
ORDER BY f.position ASC
0.419 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
217
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 500144
ORDER BY f.position ASC
0.418 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
4
SELECT SQL_NO_CACHE su.physical_uri, su.virtual_uri, su.domain, su.domain_ssl
FROM ps_shop s
LEFT JOIN ps_shop_url su ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE s.id_shop = 1
AND s.active = 1 AND s.deleted = 0 AND su.main = 1 LIMIT 1
0.415 ms 1 /classes/shop/Shop.php:218
188
SELECT SQL_NO_CACHE product_attribute_shop.`price`
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product_attribute` = 16399383 LIMIT 1
0.415 ms 0 /classes/Combination.php:565
236
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 500124
ORDER BY f.position ASC
0.414 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
17
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.413 ms 158 /classes/module/Module.php:345
274
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 500123
ORDER BY f.position ASC
0.413 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
117
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_cart_rule` cr
LEFT JOIN `ps_cart_rule_lang` crl ON (cr.`id_cart_rule` = crl.`id_cart_rule` AND crl.`id_lang` = 1) WHERE ((cr.`id_customer` = 0 OR (cr.`id_customer` = 0 AND (cr.`highlight` = 1 OR cr.`code` = "")))) AND NOW() BETWEEN cr.date_from AND cr.date_to
AND cr.`active` = 1
AND free_shipping = 1 AND carrier_restriction = 1
0.411 ms 57 /classes/CartRule.php:418
756
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 500290
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.410 ms 1 Yes Yes /classes/Product.php:2734
822
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_st_easy_content_setting`
WHERE id_st_easy_content_setting = 23
AND setting_type = 1
0.410 ms 65 /modules/steasycontent/classes/StEasyContentSettingClass.php:76
346
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 500116 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 500116 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.408 ms 0 /classes/Cart.php:1410
795
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16399069,16399070,16399071,16399072)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.407 ms 8 /classes/Product.php:2752
31
SELECT SQL_NO_CACHE cl.`id_category` FROM `ps_category_lang` cl LEFT JOIN `ps_category` c ON cl.id_category = c.id_category LEFT JOIN `ps_category_shop` cs ON cl.id_shop = cs.id_shop AND cs.id_category = c.id_category WHERE cl.`id_shop` = '1' AND cs.`id_shop` IS NOT NULL AND cl.`link_rewrite` = 'اکسسوری' AND c.id_parent = '2' AND cl.`id_lang` = '1' LIMIT 1
0.404 ms 1 /modules/fsadvancedurl/fsadvancedurl.php:4025
168
SELECT SQL_NO_CACHE product_shop.`price`, product_shop.`ecotax`,
IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,0) id_product_attribute, product_attribute_shop.`price` AS attribute_price, product_attribute_shop.default_on, product_attribute_shop.`ecotax` AS attribute_ecotax
FROM `ps_product` p
INNER JOIN `ps_product_shop` `product_shop` ON (product_shop.id_product=p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `product_attribute_shop` ON (product_attribute_shop.id_product = p.id_product AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE (p.`id_product` = 500290)
0.401 ms 2 /classes/Product.php:3857
282
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 500121) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.399 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
824
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_st_easy_content_setting`
WHERE id_st_easy_content_setting = 36
AND setting_type = 2
0.394 ms 12 /modules/steasycontent/classes/StEasyContentSettingClass.php:76
808
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 500115) AND (id_product_attribute = 16399061) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.394 ms 1 /classes/stock/StockAvailable.php:453
425
SELECT SQL_NO_CACHE c.`nleft`, c.`nright` FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`id_category` = 378 LIMIT 1
0.392 ms 1 /classes/Category.php:1582
206
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 500144) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.390 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
158
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`id_image`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
WHERE i.`id_product` = 500290
AND image_shop.`cover` = 1 LIMIT 1
0.386 ms 2 /classes/Product.php:3570
187
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 500145) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.386 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
263
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 500123) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.386 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
18
SELECT SQL_NO_CACHE name, alias FROM `ps_hook_alias`
0.384 ms 88 /classes/Hook.php:339
195
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 500145) AND (id_product_attribute = 16399383) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.383 ms 1 /classes/stock/StockAvailable.php:453
777
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16399095,16399096,16399097,16399098)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.383 ms 8 /classes/Product.php:2752
377
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 500114) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.382 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
389
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_attribute`, a.`id_attribute_group`, al.`name`, agl.`name` as `group`,
pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`isbn`, pa.`upc`, pa.`mpn`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al
ON (al.`id_attribute` = a.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (pac.`id_attribute` = a.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pa.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (pal.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute` AND pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl
ON (a.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pa.`id_product` = 500114
AND pac.`id_product_attribute` = 16399036
AND agl.`id_lang` = 1
0.381 ms 0 /classes/Product.php:7506
417
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`cover`, i.`id_image`, il.`legend`, i.`position`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 1)
WHERE i.`id_product` = 500290
ORDER BY `position`
0.380 ms 2 Yes /modules/stthemeeditor/stthemeeditor.php:5411
0
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_shop, CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri) AS uri, su.domain, su.main
FROM ps_shop_url su
LEFT JOIN ps_shop s ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE (su.domain = 'shikpoush.com' OR su.domain_ssl = 'shikpoush.com')
AND s.active = 1
AND s.deleted = 0
ORDER BY LENGTH(CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri)) DESC
0.377 ms 1 Yes /classes/shop/Shop.php:1364
623
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`cover`, i.`id_image`, il.`legend`, i.`position`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 1)
WHERE i.`id_product` = 500145
ORDER BY `position`
0.376 ms 5 Yes /classes/Product.php:3545
185
SELECT SQL_NO_CACHE product_attribute_shop.id_product_attribute
FROM ps_product_attribute pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE product_attribute_shop.default_on = 1 AND pa.id_product = 500145 LIMIT 1
0.373 ms 1 /classes/Product.php:1121
776
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 500123
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.370 ms 4 Yes Yes /classes/Product.php:2734
783
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16399087,16399088,16399089,16399090)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.370 ms 8 /classes/Product.php:2752
788
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 500120
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.368 ms 4 Yes Yes /classes/Product.php:2734
789
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16399083,16399084,16399085,16399086)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.368 ms 8 /classes/Product.php:2752
222
SELECT SQL_NO_CACHE product_attribute_shop.id_product_attribute
FROM ps_product_attribute pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.id_product = 500124 LIMIT 1
0.367 ms 3 /classes/Product.php:1106
419
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 500145) LIMIT 1
0.367 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
301
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 500120) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.366 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
220
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`id_image`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
WHERE i.`id_product` = 500124
AND image_shop.`cover` = 1 LIMIT 1
0.365 ms 2 /classes/Product.php:3570
25
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.364 ms 158 /classes/module/Module.php:345
782
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 500121
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.363 ms 4 Yes Yes /classes/Product.php:2734