شال زنانه لوویس ویتون

‎تومان32,266,000 بدون مالیات
آخرین موجودی 3 قلم
کد کالا:
M73939
پسندیدم 0
مقایسه0
توضیحات

سایز : 182x60 سانتی متر 

لطفا توجه فرمایید ، موجودی کلیه کالاهای LV بستگی به موجودی کالا در کشور فرانسه دارد و امکان دارد کالا موجود نباشد که در اینصورت کلیه پول شما عودت داده می شود. 

کلیه کالاهای LV به همراه فاکتور فروش می باشد که شما قادر خواهید بود در صورت عدم تمایل کالای خود را در تمام شعبات معتبر این برند بر اساس قوانین تعویض نمایید.

بیشترکمتر نشان دادن
جزئیات محصول
M73939
محصولات مرتبط

تنظیمات

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید.

ورود
Load Time 859 ms
Querying Time 208 ms
Queries 574
Memory Peak Usage 24.6 Mb
Included Files 1009 files - 15.20 Mb
PrestaShop Cache - Mb
Global vars 0.24 Mb
PrestaShop Version 8.1.2
PHP Version 8.1.27
MySQL Version 10.6.16-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1-log
Memory Limit 2048M
Max Execution Time 1800s
Smarty Cache enabled
Smarty Compilation auto
  Time Cumulated Time Memory Usage Memory Peak Usage
config 161.948 ms 161.948 ms 6.13 Mb 7.0 Mb
__construct 0.543 ms 162.491 ms - Mb 7.1 Mb
init 52.713 ms 215.204 ms 1.43 Mb 8.1 Mb
checkAccess 0.002 ms 215.206 ms - Mb 8.1 Mb
setMedia 10.792 ms 225.998 ms 0.14 Mb 8.7 Mb
postProcess 0.004 ms 226.002 ms - Mb 8.7 Mb
initHeader 0.000 ms 226.002 ms - Mb 8.7 Mb
initContent 325.892 ms 551.894 ms 2.86 Mb 11.0 Mb
initFooter 0.002 ms 551.896 ms - Mb 11.0 Mb
display 307.244 ms 859 ms 13.38 Mb 24.6 Mb
Hook Time Memory Usage
DisplayFooterProduct 175.559 ms 10.55 Mb
DisplayHeader 49.532 ms 0.60 Mb
ActionStAssemble 29.026 ms 2.70 Mb
DisplayBreadcrumb 20.846 ms 0.12 Mb
DisplaySideBar 19.882 ms 0.22 Mb
DisplayBeforeBodyClosingTag 9.907 ms 0.23 Mb
displayTop 8.896 ms 0.12 Mb
DisplayMiddleProduct 7.966 ms 0.37 Mb
DisplayRightBar 6.521 ms 0.14 Mb
DisplayMobileBar 5.103 ms 0.04 Mb
displayMobileNav 4.702 ms 0.03 Mb
DisplayMobileBarLeft 4.614 ms 0.23 Mb
ActionFrontControllerSetMedia 4.474 ms 0.02 Mb
displayProductCenterColumn 3.822 ms 0.06 Mb
DisplayProductExtraContent 3.508 ms 0.10 Mb
Header 2.575 ms 0.01 Mb
displayBanner 2.563 ms 0.06 Mb
DisplayModuleCustomContent 1.746 ms 0.09 Mb
DisplayTop 1.721 ms 0.07 Mb
displayBeforeBodyClosingTag 1.652 ms 0.02 Mb
DisplayFooter 1.364 ms 0.02 Mb
displayFullWidthTop 1.334 ms 0.04 Mb
DisplayMobileNav 1.097 ms 0.01 Mb
DisplayFooterAfter 1.004 ms 0.02 Mb
DisplayMobileBarBottom 0.841 ms - Mb
DisplayMobileBarCenter 0.836 ms - Mb
DisplayWrapperTop 0.627 ms 0.03 Mb
ActionDispatcherBefore 0.440 ms 0.01 Mb
displayFullWidthBottom 0.422 ms 0.03 Mb
ModuleRoutes 0.378 ms 0.08 Mb
ActionOutputHTMLBefore 0.206 ms - Mb
ActionObjectAddBefore 0.195 ms 0.02 Mb
OverrideMinimalPurchasePrice 0.052 ms - Mb
ActionDispatcher 0.033 ms - Mb
displayFooterBefore 0.022 ms - Mb
OverrideLayoutTemplate 0.007 ms - Mb
ProductActions 0.007 ms - Mb
DisplayProductAdditionalInfo 0.006 ms - Mb
DisplayFullWidthBottom 0.005 ms - Mb
DisplayProductActions 0.002 ms - Mb
40 hook(s) 373.494 ms 16.07 Mb
Module Time Memory Usage
stblog 12.001 ms - Mb
fsadvancedurl 5.682 ms 0.10 Mb
psy_paymenthelper 102.643 ms 2.13 Mb
ranginesmspresta 1.946 ms 0.07 Mb
ps_mbo 15.254 ms 0.05 Mb
ps_emailalerts 2.111 ms 0.09 Mb
pssitemap 4.036 ms 0.02 Mb
supertinymcepro 3.748 ms 0.02 Mb
ststickers 48.343 ms 2.36 Mb
stvideo 11.258 ms 0.05 Mb
stthemeeditor 24.981 ms 0.46 Mb
ps_googleanalytics 3.311 ms 0.04 Mb
stcustomersignin 7.229 ms 0.11 Mb
stmultilink 3.460 ms 0.03 Mb
stshoppingcart 13.236 ms 0.12 Mb
stswiper 19.022 ms 0.11 Mb
steasycontent 59.691 ms 1.03 Mb
stfeaturedslider 3.369 ms 0.02 Mb
stfeaturedcategories 2.392 ms 0.02 Mb
sthomenew 2.673 ms 0.02 Mb
stbanner 7.895 ms 0.03 Mb
stspecialslider 2.527 ms 0.08 Mb
stblogrecentarticles 1.955 ms 0.02 Mb
stbestsellers 2.492 ms 0.02 Mb
stblogrelatedarticles 1.925 ms 0.02 Mb
stcountdown 2.856 ms 0.02 Mb
sthoverimage 3.967 ms 0.21 Mb
stinstagram 20.538 ms 0.09 Mb
stlovedproduct 21.794 ms 0.09 Mb
stcompare 16.035 ms 0.09 Mb
stnotification 10.727 ms 0.11 Mb
stpagebanner 23.312 ms 0.14 Mb
stproductcategoriesslider 15.237 ms 0.06 Mb
strelatedproducts 171.183 ms 10.20 Mb
stsidebar 39.155 ms 0.52 Mb
stviewedproducts 8.006 ms 0.03 Mb
stblogeditor 2.257 ms 0.03 Mb
stblogfeaturedarticles 1.831 ms 0.02 Mb
stmegamenu 6.437 ms 0.16 Mb
stbrandsslider 2.202 ms 0.02 Mb
stowlcarousel 5.798 ms 0.02 Mb
spinwheel 3.232 ms - Mb
crisp 2.715 ms 0.02 Mb
stblogcomments 1.308 ms 0.01 Mb
stsearchbar 8.216 ms 0.06 Mb
psy_managerhelper 6.009 ms 0.52 Mb
referralbyphone 4.514 ms 0.10 Mb
statsdata 6.881 ms 0.20 Mb
48 module(s) 747.390 ms 19.61 Mb

Stopwatch SQL - 574 queries

# Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
2
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `ps_configuration` c
LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
37.027 ms 3108 /classes/Configuration.php:180
35
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 5717) LIMIT 1
23.077 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
216
SELECT SQL_NO_CACHE DISTINCT(t.`id_product`)
FROM `ps_product_tag` t
LEFT JOIN `ps_product` p ON (p.`id_product`= t.`id_product`)
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_lang` pl ON (p.`id_product` = pl.`id_product` AND pl.id_shop = 1 )
WHERE t.`id_product`!=5717
AND product_shop.`active` = 1 AND product_shop.`visibility` IN ("both", "catalog") AND t.`id_tag` IN (SELECT `id_tag`
FROM `ps_product_tag`
WHERE `id_product`=5717)
ORDER BY p.date_add DESC
LIMIT 200
4.885 ms 294 Yes /modules/strelatedproducts/strelatedproducts.php:238
1
SELECT SQL_NO_CACHE gs.*, s.*, gs.name AS group_name, s.name AS shop_name, s.active, su.domain, su.domain_ssl, su.physical_uri, su.virtual_uri
FROM ps_shop_group gs
LEFT JOIN ps_shop s
ON s.id_shop_group = gs.id_shop_group
LEFT JOIN ps_shop_url su
ON s.id_shop = su.id_shop AND su.main = 1
WHERE s.deleted = 0
AND gs.deleted = 0
ORDER BY gs.name, s.name
3.604 ms 1 Yes /classes/shop/Shop.php:715
14
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_hook_module` `hm` ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` `h` ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `ps_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "paymentOptions") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.id_shop = 1 AND mg.`id_group` IN (1))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
2.548 ms 273 Yes Yes /classes/Hook.php:1233
13
SELECT SQL_NO_CACHE lower(name) as name
FROM `ps_hook` h
WHERE (h.active = 1)
2.487 ms 1018 /classes/Hook.php:1332
64
SELECT SQL_NO_CACHE h.id_hook, h.name as h_name, title, description, h.position, hm.position as hm_position, m.id_module, m.name, m.active
FROM `ps_hook_module` hm
STRAIGHT_JOIN `ps_hook` h ON (h.id_hook = hm.id_hook AND hm.id_shop = 1)
STRAIGHT_JOIN `ps_module` as m ON (m.id_module = hm.id_module)
ORDER BY hm.position
1.885 ms 880 /classes/Hook.php:456
63
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name`
FROM `ps_hook`
UNION
SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name
FROM `ps_hook_alias` ha
INNER JOIN `ps_hook` h ON ha.name = h.name
1.471 ms 0 /classes/Hook.php:1292
152
SELECT SQL_NO_CACHE * 
from information_schema.TABLES 
where TABLE_SCHEMA='shikpous_p8' and TABLE_NAME like '%st_instagram_bind'
1.342 ms 0 /modules/stinstagram/stinstagram.php:3293
121
SELECT SQL_NO_CACHE ag.`id_attribute_group`, ag.`is_color_group`, agl.`name` AS group_name, agl.`public_name` AS public_group_name,
a.`id_attribute`, al.`name` AS attribute_name, a.`color` AS attribute_color, product_attribute_shop.`id_product_attribute`,
IFNULL(stock.quantity, 0) as quantity, product_attribute_shop.`price`, product_attribute_shop.`ecotax`, product_attribute_shop.`weight`,
product_attribute_shop.`default_on`, pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`mpn`, pa.`upc`, pa.`isbn`, product_attribute_shop.`unit_price_impact`,
product_attribute_shop.`minimal_quantity`, product_attribute_shop.`available_date`, ag.`group_type`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN ps_stock_available stock
ON (stock.id_product = `pa`.id_product AND stock.id_product_attribute = IFNULL(`pa`.id_product_attribute, 0) AND stock.id_shop = 1 AND stock.id_shop_group = 0 )
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (
pa.`id_product_attribute` = pal.`id_product_attribute` AND
pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac ON (pac.`id_product_attribute` = pa.`id_product_attribute`)
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON (a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON (ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`)
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group`)
INNER JOIN ps_attribute_shop attribute_shop
ON (attribute_shop.id_attribute = a.id_attribute AND attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 5717
AND al.`id_lang` = 1
AND agl.`id_lang` = 1
GROUP BY id_attribute_group, id_product_attribute
ORDER BY ag.`position` ASC, a.`position` ASC, agl.`name` ASC
1.017 ms 2 Yes Yes /classes/Product.php:4578
164
SELECT SQL_NO_CACHE snl.*, snll.*
FROM `ps_st_notification` snl
INNER JOIN ps_st_notification_shop st_notification_shop
ON (st_notification_shop.id_st_notification = snl.id_st_notification AND st_notification_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_notification_lang` snll ON (snl.`id_st_notification` = snll.`id_st_notification`)
WHERE snl.`active`=1 AND snll.`id_lang` = 1 
ORDER BY snl.`position`
0.885 ms 1 Yes /modules/stnotification/classes/StNotificationClass.php:213
566
INSERT INTO `ps_guest` (`id_operating_system`, `id_web_browser`, `id_customer`, `javascript`, `screen_resolution_x`, `screen_resolution_y`, `screen_color`, `sun_java`, `adobe_flash`, `adobe_director`, `apple_quicktime`, `real_player`, `windows_media`, `accept_language`, `mobile_theme`) VALUES ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'en', '0')
0.859 ms 1 /classes/ObjectModel.php:622
573
SELECT SQL_NO_CACHE snl.*, snll.*
FROM `ps_st_notification` snl
INNER JOIN ps_st_notification_shop st_notification_shop
ON (st_notification_shop.id_st_notification = snl.id_st_notification AND st_notification_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_notification_lang` snll ON (snl.`id_st_notification` = snll.`id_st_notification`)
WHERE snl.`active`=1 AND snll.`id_lang` = 1 
ORDER BY snl.`position`
0.763 ms 1 Yes /modules/stnotification/classes/StNotificationClass.php:213
564
SELECT SQL_NO_CACHE snl.*, snll.*
FROM `ps_st_sidebar` snl
INNER JOIN ps_st_sidebar_shop st_sidebar_shop
ON (st_sidebar_shop.id_st_sidebar = snl.id_st_sidebar AND st_sidebar_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_sidebar_lang` snll ON (snl.`id_st_sidebar` = snll.`id_st_sidebar`)
WHERE snll.`id_lang` = 1 AND snl.`active`=1 
ORDER BY snl.`location`, snl.`position`
0.754 ms 7 Yes /modules/stsidebar/classes/StSidebarClass.php:116
16
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name` FROM `ps_hook`
0.737 ms 1018 /classes/Hook.php:1292
181
SELECT SQL_NO_CACHE sms.*, smsl.*
,IF(image_multi_lang<>"" && !ISNULL(image_multi_lang), image_multi_lang, image_lang_default) AS image_multi_lang
FROM `ps_st_page_banner` sms
LEFT JOIN `ps_st_page_banner_lang` smsl ON (sms.`id_st_page_banner` = smsl.`id_st_page_banner`)
INNER JOIN ps_st_page_banner_shop st_page_banner_shop
ON (st_page_banner_shop.id_st_page_banner = sms.id_st_page_banner AND st_page_banner_shop.id_shop = 1)
WHERE smsl.`id_lang` = 1 AND sms.`active`=1 AND sms.`item_k`=1 AND (sms.`show_subcate` = 0 AND sms.`item_v`="361" OR sms.`show_subcate` = 1 AND sms.`item_v` IN(361,352,2)) ORDER BY sms.`position`
LIMIT 1
0.729 ms 1 Yes /modules/stpagebanner/classes/StPageBannerClass.php:197
98
SELECT SQL_NO_CACHE p.*, product_shop.*, stock.out_of_stock, IFNULL(stock.quantity, 0) as quantity, pl.`description`, pl.`description_short`, pl.`link_rewrite`,
pl.`meta_description`, pl.`meta_keywords`, pl.`meta_title`, pl.`name`, pl.`available_now`, pl.`available_later`,
image_shop.`id_image` id_image, il.`legend`, m.`name` as manufacturer_name, cl.`name` AS category_default, IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute, 0) id_product_attribute,
DATEDIFF(
p.`date_add`,
DATE_SUB(
"2024-02-28 00:00:00",
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0 AS new
FROM `ps_accessory`
LEFT JOIN `ps_product` p ON p.`id_product` = `id_product_2`
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` product_attribute_shop
ON (p.`id_product` = product_attribute_shop.`id_product` AND product_attribute_shop.`default_on` = 1 AND product_attribute_shop.id_shop=1)
LEFT JOIN `ps_product_lang` pl ON (
p.`id_product` = pl.`id_product`
AND pl.`id_lang` = 1 AND pl.id_shop = 1 
)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (
product_shop.`id_category_default` = cl.`id_category`
AND cl.`id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 
)
LEFT JOIN `ps_image_shop` image_shop
ON (image_shop.`id_product` = p.`id_product` AND image_shop.cover=1 AND image_shop.id_shop=1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (image_shop.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_manufacturer` m ON (p.`id_manufacturer`= m.`id_manufacturer`)
LEFT JOIN ps_stock_available stock
ON (stock.id_product = `p`.id_product AND stock.id_product_attribute = 0 AND stock.id_shop = 1 AND stock.id_shop_group = 0 )
WHERE `id_product_1` = 5717 AND product_shop.`active` = 1 AND product_shop.`visibility` != 'none'
GROUP BY product_shop.id_product
0.651 ms 1 Yes /classes/Product.php:4682
173
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_cart_rule` cr
LEFT JOIN `ps_cart_rule_lang` crl ON (cr.`id_cart_rule` = crl.`id_cart_rule` AND crl.`id_lang` = 1) WHERE ((cr.`id_customer` = 0 OR (cr.`id_customer` = 0 AND (cr.`highlight` = 1 OR cr.`code` = "")))) AND NOW() BETWEEN cr.date_from AND cr.date_to
AND cr.`active` = 1
AND cr.`quantity` > 0 AND highlight = 1 AND code NOT LIKE "BO_ORDER_%"
0.633 ms 1 /classes/CartRule.php:418
224
SELECT SQL_NO_CACHE p.*,
ps.*,
pl.*,
sa.out_of_stock,
IFNULL(sa.quantity, 0) as quantity,
(DATEDIFF(
p.`date_add`,
DATE_SUB(
'2024-02-28 00:00:00',
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0) as new
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl
ON pl.id_product = p.id_product
AND pl.id_shop = 1
AND pl.id_lang = 1
LEFT JOIN ps_stock_available sa  ON sa.id_product = p.id_product
AND sa.id_product_attribute = 0
AND sa.id_shop = 1 LEFT JOIN ps_product_shop ps
ON ps.id_product = p.id_product
AND ps.id_shop = 1
WHERE p.id_product IN (499561)
0.629 ms 1 /classes/ProductAssembler.php:64
165
SELECT SQL_NO_CACHE snl.*, snll.*
FROM `ps_st_sidebar` snl
INNER JOIN ps_st_sidebar_shop st_sidebar_shop
ON (st_sidebar_shop.id_st_sidebar = snl.id_st_sidebar AND st_sidebar_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_sidebar_lang` snll ON (snl.`id_st_sidebar` = snll.`id_st_sidebar`)
WHERE snll.`id_lang` = 1 AND snl.`active`=1 
ORDER BY snl.`location`, snl.`position`
0.628 ms 7 Yes /modules/stsidebar/classes/StSidebarClass.php:116
182
SELECT SQL_NO_CACHE sms.*, smsl.*
,IF(image_multi_lang<>"" && !ISNULL(image_multi_lang), image_multi_lang, image_lang_default) AS image_multi_lang
FROM `ps_st_page_banner` sms
LEFT JOIN `ps_st_page_banner_lang` smsl ON (sms.`id_st_page_banner` = smsl.`id_st_page_banner`)
INNER JOIN ps_st_page_banner_shop st_page_banner_shop
ON (st_page_banner_shop.id_st_page_banner = sms.id_st_page_banner AND st_page_banner_shop.id_shop = 1)
WHERE smsl.`id_lang` = 1 AND sms.`active`=1 AND sms.`item_k`=11 AND sms.`item_v`="1" ORDER BY sms.`position`
LIMIT 1
0.607 ms 1 Yes /modules/stpagebanner/classes/StPageBannerClass.php:197
570
INSERT INTO `ps_connections` (`id_guest`, `id_page`, `ip_address`, `http_referer`, `id_shop`, `id_shop_group`, `date_add`) VALUES ('793429', '16790', '751324508', '', '1', '1', '2024-02-28 12:55:11')
0.587 ms 1 /classes/ObjectModel.php:622
88
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.`id_lang`, cl.`name`, cl.`description`, cl.`additional_description`, cl.`link_rewrite`, cl.`meta_title`, cl.`meta_keywords`, cl.`meta_description`
FROM `ps_category` c
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 )
LEFT JOIN `ps_category_group` cg ON (cg.`id_category` = c.`id_category`)
WHERE `id_parent` = 361
AND `active` = 1
AND cg.`id_group` =1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY `level_depth` ASC, category_shop.`position` ASC
0.569 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:921
310
SELECT SQL_NO_CACHE p.*,
ps.*,
pl.*,
sa.out_of_stock,
IFNULL(sa.quantity, 0) as quantity,
(DATEDIFF(
p.`date_add`,
DATE_SUB(
'2024-02-28 00:00:00',
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0) as new
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl
ON pl.id_product = p.id_product
AND pl.id_shop = 1
AND pl.id_lang = 1
LEFT JOIN ps_stock_available sa  ON sa.id_product = p.id_product
AND sa.id_product_attribute = 0
AND sa.id_shop = 1 LEFT JOIN ps_product_shop ps
ON ps.id_product = p.id_product
AND ps.id_shop = 1
WHERE p.id_product IN (499560)
0.537 ms 1 /classes/ProductAssembler.php:64
236
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499561 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499561 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.506 ms 0 /classes/Cart.php:1410
547
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499562
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.489 ms 1 Yes Yes /classes/Product.php:2734
507
SELECT SQL_NO_CACHE p.*,
ps.*,
pl.*,
sa.out_of_stock,
IFNULL(sa.quantity, 0) as quantity,
(DATEDIFF(
p.`date_add`,
DATE_SUB(
'2024-02-28 00:00:00',
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0) as new
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl
ON pl.id_product = p.id_product
AND pl.id_shop = 1
AND pl.id_lang = 1
LEFT JOIN ps_stock_available sa  ON sa.id_product = p.id_product
AND sa.id_product_attribute = 0
AND sa.id_shop = 1 LEFT JOIN ps_product_shop ps
ON ps.id_product = p.id_product
AND ps.id_shop = 1
WHERE p.id_product IN (499557)
0.471 ms 1 /classes/ProductAssembler.php:64
39
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.467 ms 158 /classes/module/Module.php:345
270
SELECT SQL_NO_CACHE p.*,
ps.*,
pl.*,
sa.out_of_stock,
IFNULL(sa.quantity, 0) as quantity,
(DATEDIFF(
p.`date_add`,
DATE_SUB(
'2024-02-28 00:00:00',
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0) as new
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl
ON pl.id_product = p.id_product
AND pl.id_shop = 1
AND pl.id_lang = 1
LEFT JOIN ps_stock_available sa  ON sa.id_product = p.id_product
AND sa.id_product_attribute = 0
AND sa.id_shop = 1 LEFT JOIN ps_product_shop ps
ON ps.id_product = p.id_product
AND ps.id_shop = 1
WHERE p.id_product IN (499562)
0.461 ms 1 /classes/ProductAssembler.php:64
241
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_attribute`, a.`id_attribute_group`, al.`name`, agl.`name` as `group`,
pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`isbn`, pa.`upc`, pa.`mpn`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al
ON (al.`id_attribute` = a.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (pac.`id_attribute` = a.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pa.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (pal.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute` AND pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl
ON (a.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499561
AND pac.`id_product_attribute` = 16359409
AND agl.`id_lang` = 1
0.448 ms 2 /classes/Product.php:7506
483
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_attribute`, a.`id_attribute_group`, al.`name`, agl.`name` as `group`,
pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`isbn`, pa.`upc`, pa.`mpn`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al
ON (al.`id_attribute` = a.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (pac.`id_attribute` = a.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pa.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (pal.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute` AND pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl
ON (a.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499556
AND pac.`id_product_attribute` = 16359361
AND agl.`id_lang` = 1
0.439 ms 2 /classes/Product.php:7506
390
SELECT SQL_NO_CACHE p.*,
ps.*,
pl.*,
sa.out_of_stock,
IFNULL(sa.quantity, 0) as quantity,
(DATEDIFF(
p.`date_add`,
DATE_SUB(
'2024-02-28 00:00:00',
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0) as new
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl
ON pl.id_product = p.id_product
AND pl.id_shop = 1
AND pl.id_lang = 1
LEFT JOIN ps_stock_available sa  ON sa.id_product = p.id_product
AND sa.id_product_attribute = 0
AND sa.id_shop = 1 LEFT JOIN ps_product_shop ps
ON ps.id_product = p.id_product
AND ps.id_shop = 1
WHERE p.id_product IN (499558)
0.433 ms 1 /classes/ProductAssembler.php:64
549
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499560
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.425 ms 1 Yes Yes /classes/Product.php:2734
192
SELECT SQL_NO_CACHE sec.*, secl.*, st_easy_content_shop.`id_shop`
FROM `ps_st_easy_content` sec
INNER JOIN ps_st_easy_content_shop st_easy_content_shop
ON (st_easy_content_shop.id_st_easy_content = sec.id_st_easy_content AND st_easy_content_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_easy_content_lang` secl ON (sec.`id_st_easy_content` = secl.`id_st_easy_content`)
WHERE secl.`id_lang` = 1 AND sec.`active`=1 AND sec.`type`=11 AND ((sec.id_manufacturer = 0 AND sec.id_category = 0 AND sec.id_product = "") OR (sec.id_manufacturer > 0 AND sec.id_manufacturer=5) OR (sec.id_category > 0 AND sec.id_category IN(361,352,2)) OR (sec.id_product LIKE "%,5717,%"))
ORDER BY sec.`position` LIMIT 0, 50
0.422 ms 1 Yes /modules/steasycontent/classes/StEasyContentClass.php:350
142
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*, ag.`id_attribute_group`, ag.`is_color_group`, agl.`name` AS group_name, al.`name` AS attribute_name, a.`id_attribute`, stock.location FROM `ps_product_attribute` pa INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1) LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac ON pac.`id_product_attribute` = pa.`id_product_attribute` LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute` LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group` LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1) LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1) LEFT JOIN `ps_stock_available` stock ON (stock.id_product = pa.id_product AND stock.id_product_attribute = IFNULL(pa.`id_product_attribute`, 0)) WHERE pa.`id_product` = 5717 GROUP BY pa.`id_product_attribute`, ag.`id_attribute_group` ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.420 ms 1 Yes Yes /classes/Product.php:2815
320
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499560 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499560 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.420 ms 0 /classes/Cart.php:1410
280
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499562 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499562 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.420 ms 0 /classes/Cart.php:1410
285
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_attribute`, a.`id_attribute_group`, al.`name`, agl.`name` as `group`,
pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`isbn`, pa.`upc`, pa.`mpn`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al
ON (al.`id_attribute` = a.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (pac.`id_attribute` = a.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pa.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (pal.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute` AND pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl
ON (a.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499562
AND pac.`id_product_attribute` = 16359431
AND agl.`id_lang` = 1
0.417 ms 2 /classes/Product.php:7506
113
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 5717 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 5717 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.416 ms 0 /classes/Cart.php:1410
357
SELECT SQL_NO_CACHE `id_tax_rules_group`
FROM `ps_product_shop`
WHERE `id_product` = 499559 AND id_shop=1 LIMIT 1
0.414 ms 1 /classes/Product.php:6848
282
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16359431
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499562 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16359431
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499562 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.411 ms 0 /classes/Cart.php:1410
551
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499559
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.411 ms 1 Yes Yes /classes/Product.php:2734
172
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_cart_rule` cr
LEFT JOIN `ps_cart_rule_lang` crl ON (cr.`id_cart_rule` = crl.`id_cart_rule` AND crl.`id_lang` = 1) WHERE ((cr.`id_customer` = 0 OR (cr.`id_customer` = 0 AND (cr.`highlight` = 1 OR cr.`code` = "")))) AND NOW() BETWEEN cr.date_from AND cr.date_to
AND cr.`active` = 1
AND cr.`quantity` > 0 AND highlight = 1 AND code NOT LIKE "BO_ORDER_%"
0.406 ms 1 /classes/CartRule.php:418
155
SELECT SQL_NO_CACHE s.*, sl.*
,IF(image_multi_lang<>"" && !ISNULL(image_multi_lang), image_multi_lang, image_lang_default) AS image_multi_lang
FROM `ps_st_sticker` s
LEFT JOIN `ps_st_sticker_lang` sl ON (s.`id_st_sticker` = sl.`id_st_sticker` AND sl.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_st_sticker_shop` ss ON (s.`id_st_sticker` = ss.`id_st_sticker`)
WHERE ss.`id_shop` = 1 AND s.`active`=1 AND s.`type` IN (1,2,3,4,5,6,7)
ORDER BY s.`position` ASC, s.`id_st_sticker`
0.398 ms 6 Yes /modules/ststickers/classes/StStickersClass.php:165
238
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16359409
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499561 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16359409
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499561 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.396 ms 0 /classes/Cart.php:1410
429
SELECT SQL_NO_CACHE p.*,
ps.*,
pl.*,
sa.out_of_stock,
IFNULL(sa.quantity, 0) as quantity,
(DATEDIFF(
p.`date_add`,
DATE_SUB(
'2024-02-28 00:00:00',
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0) as new
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl
ON pl.id_product = p.id_product
AND pl.id_shop = 1
AND pl.id_lang = 1
LEFT JOIN ps_stock_available sa  ON sa.id_product = p.id_product
AND sa.id_product_attribute = 0
AND sa.id_shop = 1 LEFT JOIN ps_product_shop ps
ON ps.id_product = p.id_product
AND ps.id_shop = 1
WHERE p.id_product IN (499555)
0.394 ms 1 /classes/ProductAssembler.php:64
519
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16359382
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499557 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16359382
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499557 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.394 ms 0 /classes/Cart.php:1410
109
SELECT SQL_NO_CACHE v.*,vl.*
FROM `ps_st_video` v
LEFT JOIN `ps_st_video_lang` vl
ON (v.`id_st_video`=vl.`id_st_video` AND vl.`id_lang`=1)
INNER JOIN ps_st_video_shop st_video_shop
ON (st_video_shop.id_st_video = v.id_st_video AND st_video_shop.id_shop = 1)
WHERE v.`type` = 0
AND v.`active`=1 
AND (v.`location` = 0 OR (v.`location` = 3 AND (v.`id_manufacturer` = 0 OR v.`id_manufacturer`=5)) OR (v.`location` = 2 AND (v.`id_category` = 0 OR v.`id_category` IN(361))) OR (v.`location` = 1 AND (v.`id_products` LIKE "%,5717,%")))
0.388 ms 1 /modules/stvideo/classes/StVideoClass.php:200
550
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16359399)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.388 ms 2 /classes/Product.php:2752
25
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.388 ms 158 /classes/module/Module.php:345
350
SELECT SQL_NO_CACHE p.*,
ps.*,
pl.*,
sa.out_of_stock,
IFNULL(sa.quantity, 0) as quantity,
(DATEDIFF(
p.`date_add`,
DATE_SUB(
'2024-02-28 00:00:00',
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0) as new
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl
ON pl.id_product = p.id_product
AND pl.id_shop = 1
AND pl.id_lang = 1
LEFT JOIN ps_stock_available sa  ON sa.id_product = p.id_product
AND sa.id_product_attribute = 0
AND sa.id_shop = 1 LEFT JOIN ps_product_shop ps
ON ps.id_product = p.id_product
AND ps.id_shop = 1
WHERE p.id_product IN (499559)
0.388 ms 1 /classes/ProductAssembler.php:64
565
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_cart_rule` cr
LEFT JOIN `ps_cart_rule_lang` crl ON (cr.`id_cart_rule` = crl.`id_cart_rule` AND crl.`id_lang` = 1) WHERE ((cr.`id_customer` = 0 OR (cr.`id_customer` = 0 AND (cr.`highlight` = 1 OR cr.`code` = "")))) AND NOW() BETWEEN cr.date_from AND cr.date_to
AND cr.`active` = 1
AND cr.`quantity` > 0 AND highlight = 1 AND code NOT LIKE "BO_ORDER_%"
0.387 ms 1 /classes/CartRule.php:418
19
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.387 ms 158 /classes/module/Module.php:345
124
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_cart_rule` cr
LEFT JOIN `ps_cart_rule_lang` crl ON (cr.`id_cart_rule` = crl.`id_cart_rule` AND crl.`id_lang` = 1) WHERE ((cr.`id_customer` = 0 OR (cr.`id_customer` = 0 AND (cr.`highlight` = 1 OR cr.`code` = "")))) AND NOW() BETWEEN cr.date_from AND cr.date_to
AND cr.`active` = 1
AND free_shipping = 1 AND carrier_restriction = 1
0.384 ms 57 /classes/CartRule.php:418
563
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_cart_rule` cr
LEFT JOIN `ps_cart_rule_lang` crl ON (cr.`id_cart_rule` = crl.`id_cart_rule` AND crl.`id_lang` = 1) WHERE ((cr.`id_customer` = 0 OR (cr.`id_customer` = 0 AND (cr.`highlight` = 1 OR cr.`code` = "")))) AND NOW() BETWEEN cr.date_from AND cr.date_to
AND cr.`active` = 1
AND cr.`quantity` > 0 AND highlight = 1 AND code NOT LIKE "BO_ORDER_%"
0.384 ms 1 /classes/CartRule.php:418
402
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16359391
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499558 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16359391
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499558 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.384 ms 0 /classes/Cart.php:1410
468
SELECT SQL_NO_CACHE p.*,
ps.*,
pl.*,
sa.out_of_stock,
IFNULL(sa.quantity, 0) as quantity,
(DATEDIFF(
p.`date_add`,
DATE_SUB(
'2024-02-28 00:00:00',
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0) as new
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl
ON pl.id_product = p.id_product
AND pl.id_shop = 1
AND pl.id_lang = 1
LEFT JOIN ps_stock_available sa  ON sa.id_product = p.id_product
AND sa.id_product_attribute = 0
AND sa.id_shop = 1 LEFT JOIN ps_product_shop ps
ON ps.id_product = p.id_product
AND ps.id_shop = 1
WHERE p.id_product IN (499556)
0.384 ms 1 /classes/ProductAssembler.php:64
541
SELECT SQL_NO_CACHE sec.*, secl.*, st_easy_content_shop.`id_shop`
FROM `ps_st_easy_content` sec
INNER JOIN ps_st_easy_content_shop st_easy_content_shop
ON (st_easy_content_shop.id_st_easy_content = sec.id_st_easy_content AND st_easy_content_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_easy_content_lang` secl ON (sec.`id_st_easy_content` = secl.`id_st_easy_content`)
WHERE secl.`id_lang` = 1 AND sec.`active`=1 AND sec.`type`=2 AND sec.`module` = "strelatedproducts" AND sec.`module_align` = 1
ORDER BY sec.`position` LIMIT 0, 50
0.382 ms 1 Yes /modules/steasycontent/classes/StEasyContentClass.php:350
548
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16359431)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.381 ms 2 /classes/Product.php:2752
571
INSERT INTO `ps_connections_source` (`id_connections`, `http_referer`, `request_uri`, `keywords`, `date_add`) VALUES ('447676', '', 'shikpoush.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A', '', '2024-02-28 12:55:11')
0.380 ms 1 /classes/ObjectModel.php:622
215
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_product_2`
FROM `ps_accessory` a
INNER JOIN `ps_product` p ON (p.`id_product`= a.`id_product_2`)
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_lang` pl ON (p.`id_product`= pl.`id_product` AND pl.`id_lang`=1)
WHERE a.`id_product_1` = 5717
ORDER BY p.date_add DESC
0.378 ms 1 Yes /modules/strelatedproducts/strelatedproducts.php:218
240
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 499561
ORDER BY f.position ASC
0.375 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
552
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16359398)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.375 ms 2 /classes/Product.php:2752
555
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499555
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.373 ms 1 Yes Yes /classes/Product.php:2734
362
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16359398
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499559 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16359398
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499559 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.369 ms 0 /classes/Cart.php:1410
522
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_attribute`, a.`id_attribute_group`, al.`name`, agl.`name` as `group`,
pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`isbn`, pa.`upc`, pa.`mpn`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al
ON (al.`id_attribute` = a.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (pac.`id_attribute` = a.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pa.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (pal.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute` AND pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl
ON (a.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499557
AND pac.`id_product_attribute` = 16359382
AND agl.`id_lang` = 1
0.369 ms 2 /classes/Product.php:7506
83
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.365 ms 158 /classes/module/Module.php:345
517
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499557 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499557 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.365 ms 0 /classes/Cart.php:1410
26
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.364 ms 158 /classes/module/Module.php:345
546
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16359409)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.364 ms 2 /classes/Product.php:2752
553
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499558
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.363 ms 1 Yes Yes /classes/Product.php:2734
545
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499561
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.360 ms 1 Yes Yes /classes/Product.php:2734
543
SELECT SQL_NO_CACHE sec.*, secl.*, st_easy_content_shop.`id_shop`
FROM `ps_st_easy_content` sec
INNER JOIN ps_st_easy_content_shop st_easy_content_shop
ON (st_easy_content_shop.id_st_easy_content = sec.id_st_easy_content AND st_easy_content_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_easy_content_lang` secl ON (sec.`id_st_easy_content` = secl.`id_st_easy_content`)
WHERE secl.`id_lang` = 1 AND sec.`active`=1 AND sec.`type`=2 AND sec.`module` = "strelatedproducts" AND (sec.`module_align` >10 AND sec.`module_align` <23)
ORDER BY sec.`position` LIMIT 1
0.359 ms 1 Yes /modules/steasycontent/classes/StEasyContentClass.php:350
92
SELECT SQL_NO_CACHE DISTINCT `id_product` FROM `ps_specific_price` WHERE `id_product` != 0
0.357 ms 282 /classes/SpecificPrice.php:310
400
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499558 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499558 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.356 ms 0 /classes/Cart.php:1410
325
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_attribute`, a.`id_attribute_group`, al.`name`, agl.`name` as `group`,
pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`isbn`, pa.`upc`, pa.`mpn`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al
ON (al.`id_attribute` = a.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (pac.`id_attribute` = a.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pa.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (pal.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute` AND pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl
ON (a.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499560
AND pac.`id_product_attribute` = 16359399
AND agl.`id_lang` = 1
0.354 ms 2 /classes/Product.php:7506
219
SELECT SQL_NO_CACHE cl.`link_rewrite`
FROM `ps_category_lang` cl
WHERE `id_lang` = 0
AND cl.id_shop = 1 
AND cl.`id_category` = 2 LIMIT 1
0.352 ms 0 /classes/Category.php:1375
313
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 499560) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.351 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
542
SELECT SQL_NO_CACHE sec.*, secl.*, st_easy_content_shop.`id_shop`
FROM `ps_st_easy_content` sec
INNER JOIN ps_st_easy_content_shop st_easy_content_shop
ON (st_easy_content_shop.id_st_easy_content = sec.id_st_easy_content AND st_easy_content_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_easy_content_lang` secl ON (sec.`id_st_easy_content` = secl.`id_st_easy_content`)
WHERE secl.`id_lang` = 1 AND sec.`active`=1 AND sec.`type`=2 AND sec.`module` = "strelatedproducts" AND sec.`module_align` = 2
ORDER BY sec.`position` LIMIT 0, 50
0.351 ms 1 Yes /modules/steasycontent/classes/StEasyContentClass.php:350
365
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_attribute`, a.`id_attribute_group`, al.`name`, agl.`name` as `group`,
pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`isbn`, pa.`upc`, pa.`mpn`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al
ON (al.`id_attribute` = a.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (pac.`id_attribute` = a.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pa.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (pal.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute` AND pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl
ON (a.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499559
AND pac.`id_product_attribute` = 16359398
AND agl.`id_lang` = 1
0.350 ms 2 /classes/Product.php:7506
204
SELECT SQL_NO_CACHE sec.*, secl.*, st_easy_content_shop.`id_shop`
FROM `ps_st_easy_content` sec
INNER JOIN ps_st_easy_content_shop st_easy_content_shop
ON (st_easy_content_shop.id_st_easy_content = sec.id_st_easy_content AND st_easy_content_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_easy_content_lang` secl ON (sec.`id_st_easy_content` = secl.`id_st_easy_content`)
WHERE secl.`id_lang` = 1 AND sec.`active`=1 AND sec.`type`=7 AND ((sec.id_manufacturer = 0 AND sec.id_category = 0 AND sec.id_product = "") OR (sec.id_manufacturer > 0 AND sec.id_manufacturer=5) OR (sec.id_category > 0 AND sec.id_category IN(361,352,2)) OR (sec.id_product LIKE "%,5717,%"))
ORDER BY sec.`position` LIMIT 0, 50
0.344 ms 1 Yes /modules/steasycontent/classes/StEasyContentClass.php:350
27
SELECT SQL_NO_CACHE m.page, ml.url_rewrite, ml.id_lang
FROM `ps_meta` m
LEFT JOIN `ps_meta_lang` ml ON (m.id_meta = ml.id_meta AND ml.id_shop = 1 )
ORDER BY LENGTH(ml.url_rewrite) DESC
0.343 ms 67 Yes /classes/Dispatcher.php:655
228
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 499561) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.342 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71