پیراهن ورزشی زنانه

نمایش 1 تا 12 از 16 مورد

فروش اینترنتی تاپ ورزشی زنانه و تیشرت ورزشی زنانه

فروش اینترنتی تاپ ورزشی زنانه و تیشرت ورزشی زنانه در فروشگاه اینترنتی شیک پوش - برای بانوان ایرانی که ورزشکار هستند و یا بدنبال ورزش کردن هستند و پیگیر سلامتی خود اولین قدم انتخاب پیراهن ورزشی مناسب است. و لازم به ذکر است که یک لباس ورزشی زنانه مناسب باید در عین راحتی اندام شما را زیباتر نشان دهد و از تعرق عمده بدن تا حد ممکن جلوگیری کند.برای خرید اینترنتی انواع پیراهن ورزشی زنانه  از برندهای معروف با قیمت مناسب از محصولاتی که در این قسمت از سایت شیک پوش وجود دارد دیدن کنید.

بیشترکمتر نشان دادن

تنظیمات

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید.

ورود
Load Time 1141 ms
Querying Time 252 ms
Queries 786
Memory Peak Usage 24.3 Mb
Included Files 999 files - 14.88 Mb
PrestaShop Cache - Mb
Global vars 0.24 Mb
PrestaShop Version 8.1.2
PHP Version 8.1.27
MySQL Version 10.6.16-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1-log
Memory Limit 2048M
Max Execution Time 1800s
Smarty Cache enabled
Smarty Compilation auto
  Time Cumulated Time Memory Usage Memory Peak Usage
config 159.361 ms 159.361 ms 6.07 Mb 6.9 Mb
__construct 0.636 ms 159.997 ms - Mb 7.0 Mb
init 49.172 ms 209.169 ms 0.63 Mb 7.0 Mb
checkAccess 0.001 ms 209.170 ms - Mb 7.0 Mb
setMedia 33.145 ms 242.315 ms 0.13 Mb 7.8 Mb
postProcess 0.001 ms 242.316 ms - Mb 7.8 Mb
initHeader 0.002 ms 242.318 ms - Mb 7.8 Mb
initContent 666.893 ms 909 ms 9.68 Mb 16.5 Mb
initFooter 0.003 ms 909 ms - Mb 16.5 Mb
display 231.319 ms 1141 ms 7.09 Mb 24.3 Mb
Hook Time Memory Usage
ActionStAssemble 87.428 ms 2.07 Mb
DisplayHeader 51.953 ms 0.72 Mb
ActionFrontControllerSetMedia 26.052 ms 0.02 Mb
DisplayBreadcrumb 21.546 ms 0.13 Mb
DisplaySideBar 19.772 ms 0.22 Mb
DisplayCategoryHeader 17.269 ms 0.67 Mb
DisplayBeforeBodyClosingTag 12.253 ms 0.52 Mb
displayTop 10.310 ms 0.14 Mb
DisplayFullWidthCategoryFooter 9.314 ms 0.30 Mb
DisplayRightBar 6.330 ms 0.14 Mb
displayBeforeBodyClosingTag 5.375 ms 0.02 Mb
DisplayMobileBarLeft 4.853 ms 0.25 Mb
displayMobileNav 4.724 ms 0.03 Mb
displayLeftColumn 4.335 ms 0.12 Mb
DisplayMobileBar 3.984 ms 0.04 Mb
Header 2.232 ms 0.01 Mb
displayBanner 1.872 ms 0.07 Mb
DisplayFooter 1.700 ms 0.02 Mb
displayFullWidthTop 1.428 ms 0.05 Mb
DisplayLeftColumn 1.280 ms 0.01 Mb
DisplayTop 1.279 ms 0.07 Mb
DisplayFooterAfter 0.999 ms 0.02 Mb
DisplayMobileNav 0.946 ms 0.01 Mb
DisplayMobileBarBottom 0.754 ms - Mb
DisplayWrapperTop 0.668 ms 0.03 Mb
DisplayMobileBarCenter 0.617 ms - Mb
ActionProductSearchAfter 0.535 ms 0.01 Mb
displayFullWidthBottom 0.522 ms 0.04 Mb
ActionDispatcherBefore 0.487 ms 0.01 Mb
ModuleRoutes 0.434 ms 0.08 Mb
ActionOutputHTMLBefore 0.230 ms - Mb
ActionObjectAddBefore 0.155 ms 0.02 Mb
OverrideMinimalPurchasePrice 0.054 ms - Mb
displayFooterBefore 0.032 ms - Mb
ActionDispatcher 0.015 ms - Mb
OverrideLayoutTemplate 0.010 ms - Mb
DisplayFullWidthBottom 0.008 ms - Mb
FilterProductSearch 0.004 ms - Mb
38 hook(s) 301.758 ms 5.84 Mb
Module Time Memory Usage
stblog 8.575 ms - Mb
fsadvancedurl 4.091 ms 0.09 Mb
psy_paymenthelper 103.050 ms 2.13 Mb
ranginesmspresta 1.734 ms 0.07 Mb
ps_mbo 15.700 ms 0.12 Mb
ps_emailalerts 2.424 ms 0.09 Mb
pssitemap 4.128 ms 0.02 Mb
supertinymcepro 25.367 ms 0.02 Mb
stthemeeditor 29.920 ms 0.57 Mb
ps_googleanalytics 7.346 ms 0.33 Mb
stcustomersignin 10.860 ms 0.19 Mb
stmultilink 3.590 ms 0.03 Mb
stshoppingcart 11.769 ms 0.12 Mb
stswiper 25.255 ms 0.32 Mb
steasycontent 62.660 ms 0.48 Mb
stfeaturedslider 2.788 ms 0.02 Mb
stfeaturedcategories 2.266 ms 0.02 Mb
sthomenew 2.645 ms 0.03 Mb
stbanner 13.997 ms 0.30 Mb
stspecialslider 3.696 ms 0.02 Mb
stblogrecentarticles 3.135 ms 0.02 Mb
stbestsellers 3.441 ms 0.02 Mb
stblogrelatedarticles 1.965 ms 0.02 Mb
stcountdown 2.496 ms 0.02 Mb
sthoverimage 5.257 ms 0.03 Mb
stinstagram 22.868 ms 0.09 Mb
stlovedproduct 39.267 ms 0.06 Mb
stcompare 14.224 ms 0.05 Mb
stnotification 13.686 ms 0.12 Mb
stpagebanner 24.131 ms 0.15 Mb
stproductcategoriesslider 16.549 ms 0.06 Mb
strelatedproducts 2.916 ms 0.02 Mb
stsidebar 37.889 ms 0.55 Mb
ststickers 122.073 ms 1.71 Mb
stvideo 10.657 ms 0.03 Mb
stviewedproducts 9.074 ms 0.03 Mb
stblogeditor 2.052 ms 0.03 Mb
stblogfeaturedarticles 1.906 ms 0.02 Mb
stmegamenu 7.581 ms 0.18 Mb
stbrandsslider 2.515 ms 0.02 Mb
stowlcarousel 11.588 ms 0.23 Mb
spinwheel 3.511 ms - Mb
crisp 2.886 ms 0.02 Mb
stblogcomments 1.238 ms 0.01 Mb
stsearchbar 8.408 ms 0.06 Mb
psy_managerhelper 5.453 ms 0.46 Mb
referralbyphone 3.578 ms 0.09 Mb
ps_categorytree 5.876 ms 0.13 Mb
statsdata 5.714 ms 0.21 Mb
49 module(s) 733.794 ms 9.32 Mb

Stopwatch SQL - 786 queries

# Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
68
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "supertinymcepro" LIMIT 1
20.689 ms 1 /classes/module/Module.php:2636
151
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 502746 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 502746 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
8.698 ms 0 /classes/Cart.php:1410
582
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`cover`, i.`id_image`, il.`legend`, i.`position`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 1)
WHERE i.`id_product` = 502741
ORDER BY `position`
5.129 ms 7 Yes /classes/Product.php:3545
785
SELECT SQL_NO_CACHE snl.*, snll.*
FROM `ps_st_notification` snl
INNER JOIN ps_st_notification_shop st_notification_shop
ON (st_notification_shop.id_st_notification = snl.id_st_notification AND st_notification_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_notification_lang` snll ON (snl.`id_st_notification` = snll.`id_st_notification`)
WHERE snl.`active`=1 AND snll.`id_lang` = 1 
ORDER BY snl.`position`
4.550 ms 1 Yes /modules/stnotification/classes/StNotificationClass.php:213
2
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `ps_configuration` c
LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
4.498 ms 3108 /classes/Configuration.php:180
707
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499569
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
4.203 ms 6 Yes /classes/Product.php:2734
619
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "stcustomersignin" LIMIT 1
2.923 ms 1 /classes/module/Module.php:2636
14
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_hook_module` `hm` ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` `h` ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `ps_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "paymentOptions") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.id_shop = 1 AND mg.`id_group` IN (1))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
2.216 ms 273 Yes Yes /classes/Hook.php:1233
115
SELECT SQL_NO_CACHE p.*, product_shop.*, stock.out_of_stock, IFNULL(stock.quantity, 0) AS quantity, IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute, 0) AS id_product_attribute,
product_attribute_shop.minimal_quantity AS product_attribute_minimal_quantity, pl.`description`, pl.`description_short`, pl.`available_now`,
pl.`available_later`, pl.`link_rewrite`, pl.`meta_description`, pl.`meta_keywords`, pl.`meta_title`, pl.`name`, image_shop.`id_image` id_image,
il.`legend` as legend, m.`name` AS manufacturer_name, cl.`name` AS category_default,
DATEDIFF(product_shop.`date_add`, DATE_SUB("2024-02-28 00:00:00",
INTERVAL 20 DAY)) > 0 AS new, product_shop.price AS orderprice
FROM `ps_category_product` cp
LEFT JOIN `ps_product` p
ON p.`id_product` = cp.`id_product`
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1) LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` product_attribute_shop
ON (p.`id_product` = product_attribute_shop.`id_product` AND product_attribute_shop.`default_on` = 1 AND product_attribute_shop.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_stock_available stock
ON (stock.id_product = `p`.id_product AND stock.id_product_attribute = 0 AND stock.id_shop = 1 AND stock.id_shop_group = 0 )
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (product_shop.`id_category_default` = cl.`id_category`
AND cl.`id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 )
LEFT JOIN `ps_product_lang` pl
ON (p.`id_product` = pl.`id_product`
AND pl.`id_lang` = 1 AND pl.id_shop = 1 )
LEFT JOIN `ps_image_shop` image_shop
ON (image_shop.`id_product` = p.`id_product` AND image_shop.cover=1 AND image_shop.id_shop=1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il
ON (image_shop.`id_image` = il.`id_image`
AND il.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_manufacturer` m
ON m.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`
WHERE product_shop.`id_shop` = 1
AND cp.`id_category` = 438 AND product_shop.`active` = 1 AND product_shop.`visibility` IN ("both", "catalog") ORDER BY p.`date_add` DESC
LIMIT 0,12
2.207 ms 16 Yes /classes/Category.php:1059
244
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16462026
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 502740 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16462026
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 502740 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
2.094 ms 0 /classes/Cart.php:1410
129
SELECT SQL_NO_CACHE h.id_hook, h.name as h_name, title, description, h.position, hm.position as hm_position, m.id_module, m.name, m.active
FROM `ps_hook_module` hm
STRAIGHT_JOIN `ps_hook` h ON (h.id_hook = hm.id_hook AND hm.id_shop = 1)
STRAIGHT_JOIN `ps_module` as m ON (m.id_module = hm.id_module)
ORDER BY hm.position
1.924 ms 880 /classes/Hook.php:456
106
SELECT SQL_NO_CACHE * 
from information_schema.TABLES 
where TABLE_SCHEMA='shikpous_p8' and TABLE_NAME like '%st_instagram_bind'
1.648 ms 0 /modules/stinstagram/stinstagram.php:3293
327
SELECT SQL_NO_CACHE product_attribute_shop.id_product_attribute
FROM ps_product_attribute pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.id_product = 499566 LIMIT 1
1.634 ms 6 /classes/Product.php:1106
632
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_parent, c.id_category, cl.name, cl.description, cl.link_rewrite
FROM `ps_category` c
INNER JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.`id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN `ps_category_shop` cs ON (cs.`id_category` = c.`id_category` AND cs.`id_shop` = 1)
WHERE (c.`active` = 1 OR c.`id_category` = 2)
AND c.`id_category` != 1
AND `level_depth` <= 8
AND nleft >= 179 AND nright <= 180
AND c.id_category IN (
SELECT id_category
FROM `ps_category_group`
WHERE `id_group` IN (1)
)
ORDER BY `level_depth` ASC, cs.`position` ASC
1.460 ms 66 Yes /modules/ps_categorytree/ps_categorytree.php:166
128
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name`
FROM `ps_hook`
UNION
SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name
FROM `ps_hook_alias` ha
INNER JOIN `ps_hook` h ON ha.name = h.name
1.383 ms 0 /classes/Hook.php:1292
13
SELECT SQL_NO_CACHE lower(name) as name
FROM `ps_hook` h
WHERE (h.active = 1)
0.946 ms 1018 /classes/Hook.php:1332
247
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_attribute`, a.`id_attribute_group`, al.`name`, agl.`name` as `group`,
pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`isbn`, pa.`upc`, pa.`mpn`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al
ON (al.`id_attribute` = a.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (pac.`id_attribute` = a.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pa.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (pal.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute` AND pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl
ON (a.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pa.`id_product` = 502740
AND pac.`id_product_attribute` = 16462026
AND agl.`id_lang` = 1
0.921 ms 0 /classes/Product.php:7506
323
SELECT SQL_NO_CACHE a.`id_attribute`, a.`id_attribute_group`, al.`name`, agl.`name` as `group`,
pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`isbn`, pa.`upc`, pa.`mpn`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al
ON (al.`id_attribute` = a.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (pac.`id_attribute` = a.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pa.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (pal.`id_product_attribute` = pac.`id_product_attribute` AND pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl
ON (a.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499568
AND pac.`id_product_attribute` = 16360615
AND agl.`id_lang` = 1
0.857 ms 0 /classes/Product.php:7506
610
SELECT SQL_NO_CACHE snl.*, snll.*
FROM `ps_st_sidebar` snl
INNER JOIN ps_st_sidebar_shop st_sidebar_shop
ON (st_sidebar_shop.id_st_sidebar = snl.id_st_sidebar AND st_sidebar_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_sidebar_lang` snll ON (snl.`id_st_sidebar` = snll.`id_st_sidebar`)
WHERE snll.`id_lang` = 1 AND snl.`active`=1 
ORDER BY snl.`location`, snl.`position`
0.790 ms 7 Yes /modules/stsidebar/classes/StSidebarClass.php:116
345
SELECT SQL_NO_CACHE p.*,
ps.*,
pl.*,
sa.out_of_stock,
IFNULL(sa.quantity, 0) as quantity,
(DATEDIFF(
p.`date_add`,
DATE_SUB(
'2024-02-28 00:00:00',
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0) as new
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl
ON pl.id_product = p.id_product
AND pl.id_shop = 1
AND pl.id_lang = 1
LEFT JOIN ps_stock_available sa  ON sa.id_product = p.id_product
AND sa.id_product_attribute = 0
AND sa.id_shop = 1 LEFT JOIN ps_product_shop ps
ON ps.id_product = p.id_product
AND ps.id_shop = 1
WHERE p.id_product IN (502747,502746,502745,502743,502741,502742,502740,499569,499570,499567,499568,499566)
0.786 ms 12 /classes/ProductAssembler.php:95
250
SELECT SQL_NO_CACHE name FROM ps_category_lang WHERE id_shop = 1 AND id_lang = 1 AND id_category = 2 LIMIT 1
0.765 ms 1 /classes/Product.php:5639
626
SELECT SQL_NO_CACHE sms.*, smsl.*
,IF(image_multi_lang<>"" && !ISNULL(image_multi_lang), image_multi_lang, image_lang_default) AS image_multi_lang
FROM `ps_st_page_banner` sms
LEFT JOIN `ps_st_page_banner_lang` smsl ON (sms.`id_st_page_banner` = smsl.`id_st_page_banner`)
INNER JOIN ps_st_page_banner_shop st_page_banner_shop
ON (st_page_banner_shop.id_st_page_banner = sms.id_st_page_banner AND st_page_banner_shop.id_shop = 1)
WHERE smsl.`id_lang` = 1 AND sms.`active`=1 AND sms.`item_k`=1 AND (sms.`show_subcate` = 0 AND sms.`item_v`="438" OR sms.`show_subcate` = 1 AND sms.`item_v` IN(438,365,492,2)) ORDER BY sms.`position`
LIMIT 1
0.754 ms 1 Yes /modules/stpagebanner/classes/StPageBannerClass.php:197
570
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`cover`, i.`id_image`, il.`legend`, i.`position`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 1)
WHERE i.`id_product` = 499566
ORDER BY `position`
0.749 ms 6 Yes /modules/stthemeeditor/stthemeeditor.php:5411
240
SELECT SQL_NO_CACHE `reduction`
FROM `ps_product_group_reduction_cache`
WHERE `id_product` = 502740 AND `id_group` = 1 LIMIT 1
0.740 ms 0 /classes/GroupReduction.php:156
763
SELECT SQL_NO_CACHE snl.*, snll.*
FROM `ps_st_sidebar` snl
INNER JOIN ps_st_sidebar_shop st_sidebar_shop
ON (st_sidebar_shop.id_st_sidebar = snl.id_st_sidebar AND st_sidebar_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_sidebar_lang` snll ON (snl.`id_st_sidebar` = snll.`id_st_sidebar`)
WHERE snll.`id_lang` = 1 AND snl.`active`=1 
ORDER BY snl.`location`, snl.`position`
0.719 ms 7 Yes /modules/stsidebar/classes/StSidebarClass.php:116
627
SELECT SQL_NO_CACHE sms.*, smsl.*
,IF(image_multi_lang<>"" && !ISNULL(image_multi_lang), image_multi_lang, image_lang_default) AS image_multi_lang
FROM `ps_st_page_banner` sms
LEFT JOIN `ps_st_page_banner_lang` smsl ON (sms.`id_st_page_banner` = smsl.`id_st_page_banner`)
INNER JOIN ps_st_page_banner_shop st_page_banner_shop
ON (st_page_banner_shop.id_st_page_banner = sms.id_st_page_banner AND st_page_banner_shop.id_shop = 1)
WHERE smsl.`id_lang` = 1 AND sms.`active`=1 AND sms.`item_k`=11 AND sms.`item_v`="1" ORDER BY sms.`position`
LIMIT 1
0.715 ms 1 Yes /modules/stpagebanner/classes/StPageBannerClass.php:197
253
SELECT SQL_NO_CACHE product_attribute_shop.id_product_attribute
FROM ps_product_attribute pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.id_product = 499569 LIMIT 1
0.711 ms 6 /classes/Product.php:1132
66
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.`id_lang`, cl.`name`, cl.`description`, cl.`additional_description`, cl.`link_rewrite`, cl.`meta_title`, cl.`meta_keywords`, cl.`meta_description`
FROM `ps_category` c
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 )
LEFT JOIN `ps_category_group` cg ON (cg.`id_category` = c.`id_category`)
WHERE `id_parent` = 438
AND `active` = 1
AND cg.`id_group` =1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY `level_depth` ASC, category_shop.`position` ASC
0.693 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:921
765
INSERT INTO `ps_guest` (`id_operating_system`, `id_web_browser`, `id_customer`, `javascript`, `screen_resolution_x`, `screen_resolution_y`, `screen_color`, `sun_java`, `adobe_flash`, `adobe_director`, `apple_quicktime`, `real_player`, `windows_media`, `accept_language`, `mobile_theme`) VALUES ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'en', '0')
0.686 ms 1 /classes/ObjectModel.php:622
596
SELECT SQL_NO_CACHE pai.`id_image`, pai.`id_product_attribute`, il.`legend`
FROM `ps_product_attribute_image` pai
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (il.`id_image` = pai.`id_image`)
LEFT JOIN `ps_image` i ON (i.`id_image` = pai.`id_image`)
WHERE pai.`id_product_attribute` IN (16462188, 16462192, 16462193, 16462194, 16462195, 16462196, 16462197, 16462198) AND il.`id_lang` = 1 ORDER by i.`position`
0.685 ms 64 Yes /classes/Product.php:2921
332
SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM `ps_specific_price` WHERE id_product = 499566 LIMIT 1
0.676 ms 1 /classes/SpecificPrice.php:435
609
SELECT SQL_NO_CACHE snl.*, snll.*
FROM `ps_st_notification` snl
INNER JOIN ps_st_notification_shop st_notification_shop
ON (st_notification_shop.id_st_notification = snl.id_st_notification AND st_notification_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_notification_lang` snll ON (snl.`id_st_notification` = snll.`id_st_notification`)
WHERE snl.`active`=1 AND snll.`id_lang` = 1 
ORDER BY snl.`position`
0.632 ms 1 Yes /modules/stnotification/classes/StNotificationClass.php:213
248
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product_attribute` a
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `c` ON a.`id_product_attribute` = c.`id_product_attribute` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product_attribute` = 16462026) LIMIT 1
0.626 ms 0 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
749
SELECT SQL_NO_CACHE sec.*, secl.*, st_easy_content_shop.`id_shop`
FROM `ps_st_easy_content` sec
INNER JOIN ps_st_easy_content_shop st_easy_content_shop
ON (st_easy_content_shop.id_st_easy_content = sec.id_st_easy_content AND st_easy_content_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_easy_content_lang` secl ON (sec.`id_st_easy_content` = secl.`id_st_easy_content`)
WHERE secl.`id_lang` = 1 AND sec.`active`=1 AND sec.`type`=25 AND (sec.id_category = 0 AND sec.id_manufacturer = 0 OR (sec.id_category > 0 AND sec.id_category = 438))
ORDER BY sec.`position` LIMIT 0, 50
0.601 ms 1 Yes /modules/steasycontent/classes/StEasyContentClass.php:350
593
SELECT SQL_NO_CACHE pai.`id_image`, pai.`id_product_attribute`, il.`legend`
FROM `ps_product_attribute_image` pai
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (il.`id_image` = pai.`id_image`)
LEFT JOIN `ps_image` i ON (i.`id_image` = pai.`id_image`)
WHERE pai.`id_product_attribute` IN (16462176, 16462177, 16462178, 16462179, 16462180, 16462181) AND il.`id_lang` = 1 ORDER by i.`position`
0.599 ms 36 Yes /classes/Product.php:2921
242
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 502740 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 502740 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.595 ms 0 /classes/Cart.php:1410
708
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16462176,16462177,16462178,16462179,16462180,16462181)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.575 ms 12 /classes/Product.php:2752
716
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16462188,16462192,16462193,16462194,16462195,16462196,16462197,16462198)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.553 ms 16 /classes/Product.php:2752
35
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.552 ms 158 /classes/module/Module.php:345
590
SELECT SQL_NO_CACHE pai.`id_image`, pai.`id_product_attribute`, il.`legend`
FROM `ps_product_attribute_image` pai
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (il.`id_image` = pai.`id_image`)
LEFT JOIN `ps_image` i ON (i.`id_image` = pai.`id_image`)
WHERE pai.`id_product_attribute` IN (16462043, 16462044, 16462045, 16462048, 16462050) AND il.`id_lang` = 1 ORDER by i.`position`
0.541 ms 35 Yes /classes/Product.php:2921
726
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16462164,16462165,16462166,16462167,16462168,16462169)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.529 ms 12 /classes/Product.php:2752
742
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16462152,16462153,16462154,16462155,16462156,16462157)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.524 ms 12 /classes/Product.php:2752
72
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_cart_rule` cr
LEFT JOIN `ps_cart_rule_lang` crl ON (cr.`id_cart_rule` = crl.`id_cart_rule` AND crl.`id_lang` = 1) WHERE ((cr.`id_customer` = 0 OR (cr.`id_customer` = 0 AND (cr.`highlight` = 1 OR cr.`code` = "")))) AND NOW() BETWEEN cr.date_from AND cr.date_to
AND cr.`active` = 1
AND free_shipping = 1 AND carrier_restriction = 1
0.516 ms 57 /classes/CartRule.php:418
772
SELECT SQL_NO_CACHE cp.`id_category`, cp.`id_product`, cl.`name` FROM `ps_category_product` cp
LEFT JOIN `ps_category` c ON (c.id_category = cp.id_category)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (cp.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE cp.`id_product` IN (502747,502746,502745,502743,502741,502742,502740,499569,499570,499567,499568,499566) AND cl.`id_lang` = 1
ORDER BY c.`level_depth` DESC
0.511 ms 48 Yes /modules/ps_googleanalytics/classes/Wrapper/ProductWrapper.php:109
584
SELECT SQL_NO_CACHE pai.`id_image`, pai.`id_product_attribute`, il.`legend`
FROM `ps_product_attribute_image` pai
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (il.`id_image` = pai.`id_image`)
LEFT JOIN `ps_image` i ON (i.`id_image` = pai.`id_image`)
WHERE pai.`id_product_attribute` IN (16462053, 16462054, 16462055, 16462056, 16462057, 16462058, 16462059) AND il.`id_lang` = 1 ORDER by i.`position`
0.510 ms 49 Yes /classes/Product.php:2921
587
SELECT SQL_NO_CACHE pai.`id_image`, pai.`id_product_attribute`, il.`legend`
FROM `ps_product_attribute_image` pai
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (il.`id_image` = pai.`id_image`)
LEFT JOIN `ps_image` i ON (i.`id_image` = pai.`id_image`)
WHERE pai.`id_product_attribute` IN (16462031, 16462032, 16462033, 16462035, 16462036, 16462037) AND il.`id_lang` = 1 ORDER by i.`position`
0.502 ms 24 Yes /classes/Product.php:2921
166
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 502745 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 502745 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.496 ms 0 /classes/Cart.php:1410
19
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.495 ms 158 /classes/module/Module.php:345
69
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 253 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.494 ms 1 /classes/module/Module.php:2109
16
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name` FROM `ps_hook`
0.492 ms 1018 /classes/Hook.php:1292
734
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16462158,16462159,16462160,16462161,16462162,16462163)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.492 ms 12 /classes/Product.php:2752
109
SELECT SQL_NO_CACHE s.*, sl.*
,IF(image_multi_lang<>"" && !ISNULL(image_multi_lang), image_multi_lang, image_lang_default) AS image_multi_lang
FROM `ps_st_sticker` s
LEFT JOIN `ps_st_sticker_lang` sl ON (s.`id_st_sticker` = sl.`id_st_sticker` AND sl.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_st_sticker_shop` ss ON (s.`id_st_sticker` = ss.`id_st_sticker`)
WHERE ss.`id_shop` = 1 AND s.`active`=1 AND s.`type` IN (1,2,3,4,5,6,7)
ORDER BY s.`position` ASC, s.`id_st_sticker`
0.491 ms 6 Yes /modules/ststickers/classes/StStickersClass.php:165
249
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`id_image`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
WHERE i.`id_product` = 499569
AND image_shop.`cover` = 1 LIMIT 1
0.488 ms 6 /classes/Product.php:3570
0
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_shop, CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri) AS uri, su.domain, su.main
FROM ps_shop_url su
LEFT JOIN ps_shop s ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE (su.domain = 'shikpoush.com' OR su.domain_ssl = 'shikpoush.com')
AND s.active = 1
AND s.deleted = 0
ORDER BY LENGTH(CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri)) DESC
0.485 ms 1 Yes /classes/shop/Shop.php:1364
769
INSERT INTO `ps_connections` (`id_guest`, `id_page`, `ip_address`, `http_referer`, `id_shop`, `id_shop_group`, `date_add`) VALUES ('793314', '588', '751324508', '', '1', '1', '2024-02-28 12:51:00')
0.483 ms 1 /classes/ObjectModel.php:622
725
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499567
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.470 ms 6 Yes /classes/Product.php:2734
280
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499570 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499570 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.463 ms 0 /classes/Cart.php:1410
339
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16360539
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499566 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16360539
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499566 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.460 ms 0 /classes/Cart.php:1410
617
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_cart_rule` cr
LEFT JOIN `ps_cart_rule_lang` crl ON (cr.`id_cart_rule` = crl.`id_cart_rule` AND crl.`id_lang` = 1) WHERE ((cr.`id_customer` = 0 OR (cr.`id_customer` = 0 AND (cr.`highlight` = 1 OR cr.`code` = "")))) AND NOW() BETWEEN cr.date_from AND cr.date_to
AND cr.`active` = 1
AND cr.`quantity` > 0 AND highlight = 1 AND code NOT LIKE "BO_ORDER_%"
0.453 ms 1 /classes/CartRule.php:418
25
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.450 ms 158 /classes/module/Module.php:345
223
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 502742 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 502742 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.449 ms 0 /classes/Cart.php:1410
363
SELECT SQL_NO_CACHE c.`nleft`, c.`nright` FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`id_category` = 438 LIMIT 1
0.449 ms 1 /classes/Category.php:1582
284
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 499570
ORDER BY f.position ASC
0.445 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
585
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`cover`, i.`id_image`, il.`legend`, i.`position`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 1)
WHERE i.`id_product` = 502742
ORDER BY `position`
0.445 ms 4 Yes /classes/Product.php:3545
261
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499569 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499569 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.435 ms 0 /classes/Cart.php:1410
400
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 178 AND c.`nright` >= 191 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.435 ms 147 Yes /classes/Category.php:1597
152
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 502746
ORDER BY f.position ASC
0.434 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
591
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`cover`, i.`id_image`, il.`legend`, i.`position`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 1)
WHERE i.`id_product` = 499569
ORDER BY `position`
0.433 ms 6 Yes /classes/Product.php:3545
27
SELECT SQL_NO_CACHE m.page, ml.url_rewrite, ml.id_lang
FROM `ps_meta` m
LEFT JOIN `ps_meta_lang` ml ON (m.id_meta = ml.id_meta AND ml.id_shop = 1 )
ORDER BY LENGTH(ml.url_rewrite) DESC
0.432 ms 67 Yes /classes/Dispatcher.php:655
320
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16360615
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499568 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16360615
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499568 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.429 ms 0 /classes/Cart.php:1410
573
SELECT SQL_NO_CACHE pai.`id_image`, pai.`id_product_attribute`, il.`legend`
FROM `ps_product_attribute_image` pai
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (il.`id_image` = pai.`id_image`)
LEFT JOIN `ps_image` i ON (i.`id_image` = pai.`id_image`)
WHERE pai.`id_product_attribute` IN (16462122, 16462123, 16462124, 16462125, 16462126, 16462127) AND il.`id_lang` = 1 ORDER by i.`position`
0.428 ms 36 Yes /classes/Product.php:2921
246
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 502740
ORDER BY f.position ASC
0.427 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
299
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499567 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499567 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.427 ms 0 /classes/Cart.php:1410
715
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499570
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.426 ms 8 Yes /classes/Product.php:2734
187
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16462027
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 502743 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16462027
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 502743 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.425 ms 0 /classes/Cart.php:1410
185
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 502743 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 502743 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.422 ms 0 /classes/Cart.php:1410
254
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 499569) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.422 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
318
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499568 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499568 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.422 ms 0 /classes/Cart.php:1410
1
SELECT SQL_NO_CACHE gs.*, s.*, gs.name AS group_name, s.name AS shop_name, s.active, su.domain, su.domain_ssl, su.physical_uri, su.virtual_uri
FROM ps_shop_group gs
LEFT JOIN ps_shop s
ON s.id_shop_group = gs.id_shop_group
LEFT JOIN ps_shop_url su
ON s.id_shop = su.id_shop AND su.main = 1
WHERE s.deleted = 0
AND gs.deleted = 0
ORDER BY gs.name, s.name
0.419 ms 1 Yes /classes/shop/Shop.php:715
594
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`cover`, i.`id_image`, il.`legend`, i.`position`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 1)
WHERE i.`id_product` = 499570
ORDER BY `position`
0.418 ms 8 Yes /classes/Product.php:3545
282
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16360616
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499570 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16360616
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499570 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.417 ms 0 /classes/Cart.php:1410
508
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 178 AND c.`nright` >= 191 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.414 ms 147 Yes /classes/Category.php:1597
26
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.411 ms 158 /classes/module/Module.php:345
565
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 179 AND c.`nright` >= 180 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.410 ms 147 Yes /classes/Category.php:1597
21
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "psy_cashondelivery" LIMIT 1
0.405 ms 0 /classes/module/Module.php:2636
168
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16462102
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 502745 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16462102
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 502745 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.405 ms 0 /classes/Cart.php:1410
647
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 179 AND c.`nright` >= 180 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.404 ms 147 Yes /classes/Category.php:1597
47
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_currency
FROM `ps_currency` c
WHERE (iso_code = 'IRT') LIMIT 1
0.403 ms 1 /classes/Currency.php:893
273
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 499570) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.402 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
67
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.401 ms 158 /classes/module/Module.php:345
741
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499566
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.400 ms 6 Yes /classes/Product.php:2734
454
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 178 AND c.`nright` >= 191 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.399 ms 147 Yes /classes/Category.php:1597
204
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 502741 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 502741 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.399 ms 0 /classes/Cart.php:1410
762
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_cart_rule` cr
LEFT JOIN `ps_cart_rule_lang` crl ON (cr.`id_cart_rule` = crl.`id_cart_rule` AND crl.`id_lang` = 1) WHERE ((cr.`id_customer` = 0 OR (cr.`id_customer` = 0 AND (cr.`highlight` = 1 OR cr.`code` = "")))) AND NOW() BETWEEN cr.date_from AND cr.date_to
AND cr.`active` = 1
AND cr.`quantity` > 0 AND highlight = 1 AND code NOT LIKE "BO_ORDER_%"
0.399 ms 1 /classes/CartRule.php:418
578
SELECT SQL_NO_CACHE pai.`id_image`, pai.`id_product_attribute`, il.`legend`
FROM `ps_product_attribute_image` pai
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (il.`id_image` = pai.`id_image`)
LEFT JOIN `ps_image` i ON (i.`id_image` = pai.`id_image`)
WHERE pai.`id_product_attribute` IN (16462116, 16462117, 16462118, 16462119, 16462120, 16462121) AND il.`id_lang` = 1 ORDER by i.`position`
0.396 ms 36 Yes /classes/Product.php:2921
599
SELECT SQL_NO_CACHE pai.`id_image`, pai.`id_product_attribute`, il.`legend`
FROM `ps_product_attribute_image` pai
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (il.`id_image` = pai.`id_image`)
LEFT JOIN `ps_image` i ON (i.`id_image` = pai.`id_image`)
WHERE pai.`id_product_attribute` IN (16462164, 16462165, 16462166, 16462167, 16462168, 16462169) AND il.`id_lang` = 1 ORDER by i.`position`
0.395 ms 12 Yes /classes/Product.php:2921
597
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`cover`, i.`id_image`, il.`legend`, i.`position`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 1)
WHERE i.`id_product` = 499567
ORDER BY `position`
0.394 ms 2 Yes /classes/Product.php:3545
79
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 179 AND c.`nright` >= 180 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.393 ms 147 Yes /classes/Category.php:1597
301
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16360613
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499567 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16360613
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499567 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.393 ms 0 /classes/Cart.php:1410
17
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.391 ms 158 /classes/module/Module.php:345
677
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16462046,16462047,16462049,16462051,16462052)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.391 ms 10 /classes/Product.php:2752
669
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16462116,16462117,16462118,16462119,16462120,16462121)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.390 ms 12 /classes/Product.php:2752
733
SELECT SQL_NO_CACHE pa.*, product_attribute_shop.*
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 499568
GROUP BY pa.`id_product_attribute`
ORDER BY pa.`id_product_attribute`
0.389 ms 6 Yes /classes/Product.php:2734
693
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16462031,16462032,16462033,16462035,16462036,16462037)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.387 ms 12 /classes/Product.php:2752
684
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16462053,16462054,16462055,16462056,16462057,16462058,16462059)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.386 ms 14 /classes/Product.php:2752
206
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16462029
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 502741 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16462029
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 502741 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.384 ms 0 /classes/Cart.php:1410
581
SELECT SQL_NO_CACHE pai.`id_image`, pai.`id_product_attribute`, il.`legend`
FROM `ps_product_attribute_image` pai
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (il.`id_image` = pai.`id_image`)
LEFT JOIN `ps_image` i ON (i.`id_image` = pai.`id_image`)
WHERE pai.`id_product_attribute` IN (16462046, 16462047, 16462049, 16462051, 16462052) AND il.`id_lang` = 1 ORDER by i.`position`
0.383 ms 30 Yes /classes/Product.php:2921
588
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`cover`, i.`id_image`, il.`legend`, i.`position`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 1)
WHERE i.`id_product` = 502740
ORDER BY `position`
0.380 ms 7 Yes /classes/Product.php:3545
764
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_cart_rule` cr
LEFT JOIN `ps_cart_rule_lang` crl ON (cr.`id_cart_rule` = crl.`id_cart_rule` AND crl.`id_lang` = 1) WHERE ((cr.`id_customer` = 0 OR (cr.`id_customer` = 0 AND (cr.`highlight` = 1 OR cr.`code` = "")))) AND NOW() BETWEEN cr.date_from AND cr.date_to
AND cr.`active` = 1
AND cr.`quantity` > 0 AND highlight = 1 AND code NOT LIKE "BO_ORDER_%"
0.379 ms 1 /classes/CartRule.php:418
655
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 179 AND c.`nright` >= 180 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.376 ms 147 Yes /classes/Category.php:1597
635
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 179 AND c.`nright` >= 180 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.375 ms 147 Yes /classes/Category.php:1597
105
SELECT SQL_NO_CACHE `version` from ps_module where name='stinstagram' LIMIT 1
0.374 ms 1 /modules/stinstagram/stinstagram.php:3287
133
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 502747 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 502747 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.373 ms 0 /classes/Cart.php:1410
770
INSERT INTO `ps_connections_source` (`id_connections`, `http_referer`, `request_uri`, `keywords`, `date_add`) VALUES ('447634', '', 'shikpoush.com/0438-185-403', '', '2024-02-28 12:51:00')
0.371 ms 1 /classes/ObjectModel.php:622
606
SELECT SQL_NO_CACHE s.*, sl.*
,IF(image_multi_lang<>"" && !ISNULL(image_multi_lang), image_multi_lang, image_lang_default) AS image_multi_lang
FROM `ps_st_sticker` s
LEFT JOIN `ps_st_sticker_lang` sl ON (s.`id_st_sticker` = sl.`id_st_sticker` AND sl.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_st_sticker_shop` ss ON (s.`id_st_sticker` = ss.`id_st_sticker`)
WHERE ss.`id_shop` = 1 AND s.`active`=1 AND s.`type` IN (1,2,3,4,5,6,7)
ORDER BY s.`position` ASC, s.`id_st_sticker`
0.368 ms 6 Yes /modules/ststickers/classes/StStickersClass.php:165
61
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 179 AND c.`nright` >= 180 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.367 ms 147 Yes /classes/Category.php:1597
225
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16462030
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 502742 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16462030
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 502742 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.366 ms 0 /classes/Cart.php:1410
605
SELECT SQL_NO_CACHE pai.`id_image`, pai.`id_product_attribute`, il.`legend`
FROM `ps_product_attribute_image` pai
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (il.`id_image` = pai.`id_image`)
LEFT JOIN `ps_image` i ON (i.`id_image` = pai.`id_image`)
WHERE pai.`id_product_attribute` IN (16462152, 16462153, 16462154, 16462155, 16462156, 16462157) AND il.`id_lang` = 1 ORDER by i.`position`
0.366 ms 36 Yes /classes/Product.php:2921
472
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 178 AND c.`nright` >= 191 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.365 ms 147 Yes /classes/Category.php:1597
102
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT c.id_currency) FROM `ps_currency` c
LEFT JOIN ps_currency_shop cs ON (cs.id_currency = c.id_currency AND cs.id_shop = 1)
WHERE c.`active` = 1 AND c.`deleted` = 0 LIMIT 1
0.363 ms 2 /classes/Currency.php:1136
337
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499566 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 0
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499566 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.363 ms 0 /classes/Cart.php:1410
661
SELECT SQL_NO_CACHE pac.id_product_attribute, GROUP_CONCAT(agl.`name`, ' - ',al.`name` ORDER BY agl.`id_attribute_group` SEPARATOR ', ') as attribute_designation
FROM `ps_product_attribute_combination` pac
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 1)
WHERE pac.id_product_attribute IN (16462122,16462123,16462124,16462125,16462126,16462127)
GROUP BY pac.id_product_attribute
ORDER BY pac.id_product_attribute
0.363 ms 12 /classes/Product.php:2752
344
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(cp.`id_product`) AS total
FROM `ps_product` p
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_product` cp ON p.`id_product` = cp.`id_product`
WHERE cp.`id_category` = 438 AND product_shop.`visibility` IN ("both", "catalog") AND product_shop.`active` = 1 LIMIT 1
0.362 ms 16 /classes/Category.php:988
65
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_image_type`
0.361 ms 17 /classes/ImageType.php:161
292
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 499567) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.360 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
311
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 499568) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.358 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
33
SELECT SQL_NO_CACHE ps.`id_product` FROM `ps_product_lang` pl LEFT JOIN `ps_product_shop` ps ON pl.`id_product` = ps.`id_product` AND pl.`id_shop` = ps.`id_shop` LEFT JOIN `ps_product` p ON p.`id_product` = ps.`id_product` WHERE ps.`id_shop` = '1' AND pl.`link_rewrite` = '0438-185-403' AND p.`state` = 1 AND pl.`id_lang` = '1' LIMIT 2
0.357 ms 1 /modules/fsadvancedurl/fsadvancedurl.php:3477
418
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 178 AND c.`nright` >= 191 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.356 ms 147 Yes /classes/Category.php:1597
625
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 179 AND c.`nright` >= 180 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.356 ms 147 Yes /classes/Category.php:1597
639
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.* FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 179 AND c.`nright` >= 180 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
0.356 ms 147 Yes /classes/Category.php:1597
216
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 502742) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.355 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
263
SELECT SQL_NO_CACHE COALESCE(SUM(first_level_quantity) + SUM(pack_quantity), 0) as deep_quantity,
COALESCE(SUM(first_level_quantity), 0) as quantity
FROM (SELECT cp.`quantity` as first_level_quantity, 0 as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16360614
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND cp.`id_product` = 499569 UNION SELECT 0 as first_level_quantity, cp.`quantity` * p.`quantity` as pack_quantity
FROM `ps_cart_product` cp JOIN `ps_pack` p ON cp.`id_product` = p.`id_product_pack` JOIN `ps_product` pr ON p.`id_product_pack` = pr.`id_product`
WHERE cp.`id_product_attribute` = 16360614
AND cp.`id_customization` = 0
AND cp.`id_cart` = 0 AND p.`id_product_item` = 499569 AND (pr.`pack_stock_type` IN (1,2) OR (
pr.`pack_stock_type` = 3
AND 0 = 1
))) as q LIMIT 1
0.355 ms 0 /classes/Cart.php:1410